Doorzoek de collecties

Je kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten
>
Zoektermen
9.768 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Regest10 Herman Queisen en Herman Holt junior, schepenen van Zwolle, verklaren dat Lutgarda Scheppinck, weduwe van Hillenius, met Joannes Altius, predikant, als haar momber, aan Warner Stolte een jaarrente van 22 goudgulden verkocht heeft, gaande uit het huis van Jonker Philibert Blankvoort, dat tegenwoordig bewoond wordt door Jan Veltkamp en dat schuin tegenover het Weeshuis aan het water gelegen is, alles overeenkomstig de bepalingen van de akte d.d. 9 juni 1634 (reg.no. 6) waar deze akte bij wijze van transfix doorgestoken is.
Datering:
1686 augustus 21. Actum den een en twintigsten augusti anno 1600 zes en tachtentigh
NB:
Gestoken door een charter d.d. 9 juni 1634 (reg.no. 6).
In dorso: Anno 1600 vijf en negentich den vijftien october is mij ondergeschreven het kapitaal van 400 goltguldens, in het witte deses gemelt, door Jan Tobias Keiser en Hermannus Tobias als tegenwoordigh provisooren in der tit van Vilsterenshuysen en nu eigenars van het huys, in het witte deses uytgedruckt, afgelost en betalt, gelic ook de resterende twe jaren intresse tot huyden toe ter somma van vier en veertigh goldgulden. Anna Jellen, wedu Warnar Stolte.
Hs: Origineel.
Bekr: Met de uithangende zegels van Herman Queisen en Herman Holt junior, schepenen van Zwolle, in groene was.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-59.
Charterno. Q143/144..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest9 Goris van Putten verklaart bij testament dat hij het volgende als legaat na wil laten:
1) het armenhuis van zijn grootvader Jan Goris, 100 carolus gulden ad 20 stuivers per gulden;
2) Pieter van Putten, zijn oudste broer, alle winst verkregen uit de nalatenschap van zijn ouders en ook zijn huisraad;
3) Hans van Putten, zijn jongste broer, drie jaar lang alle inkomsten uit die goederen, die Goris van Putten van zijn ouders geërfd heeft;
4) Pieter, Jan en Hans van Putten, zijn broers, de nalatenschap van zijn ouders, te verdelen in drie gelijke porties;
5) Pieter van Putten, zijn oudste broer, het aangeërfde vierde deel van het huis, waarin zij nu wonen, tegen betaling van 1100 carolus gulden ad 20 stuivers per gulden.
Datering:
z.j. (1644 januari 12)
NB:
Na ondertekening de volgende aantekening; Anno 1680 den 24 november deze testamentaire dispositie uit de wel gesloten zijnde francijnen couverte gelight, ter presentie van Doctor Luloffs en Jan Camerlinck, ten overstaan van de heeren schepenen Joan Keiser en Herman Queisen Me praesente, Henrick Holt, secretaris. Aantekening op de envelop; Gorys van Putten, Actum den 12 january 1644 burgemeesters Lawick en Vriesen.
Hs: Origineel.
Bekr: De envelop is verzegeld met het kleinzegel van Goris van Putten, met daarin de initialen GVP.
Aw: G.A. Zwolle, IA3- 200.
Charterno. 2213..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest8 Hendrick Jansen van Deventer verklaart bij testament dat hij zijn huidige vrouw, Armgart Hendricks, tot zijn enige erfgenaam aanstelt van al zijn roerende en onroerende goederen, maar dat hij het volgende als legaat wil nalaten aan:
1) Evert Peters, zijn broer, 100 carolus gulden;
2) De Vilsterensarmenhuizen, 100 carolus gulden;
3) de vier kinderen van wijlen Jan Everts 1000 carolus guldens;
4) Jan Hendrix, zijn neefje 100 rijksdaalders;
5) Truichien, kleinkind van Jan Hendrix, 100 rijksdaalders;
6) Jan en Jacob, kinderen van Hendrick Voncken, ieder 100 rijksdaalders;
7) Jan Sweersen, 100 rijksdaalders;
8) Gerryt Gerryts, zoon van nicht Jutte, 100 rijksdaalders met de bepaling, dat Jochum Jansen deze gelden ten behoeve van de bovengenoemde minderjarige kinderen zal beleggen, terwijl hij voorts aan deze kinderen zijn huis na wil laten, maar dat zijn vrouw daar haar leven lang het vruchtgebruik van zal genieten;
9) de armenhuizen in Zwolle, 100 carolus gulden;
10) het armenhuis in de Hagenstege van wijlen zijn zwager, 100 carolus gulden;
11) Jochum Jansen, 50 goudgulden;
12) Joest Hendricks, zijn zwager, 100 carolus gulden;
13) Jan Hendricks, zijn zwager, 100 carolus gulden;
14) Lutgert en Willem Hendricks, zusters van zijn vrouw, ieder 100 carolus gulden.
Datering:
(1641 juni 24.) (Gegeven in den jaer onses heeren XVIc een ende viertich den 24 juni.)
NB:
In dorso; Couverte tot bijgaande testament van Hendrick Jansen van Deventer. In de marge; Lectum, 17 juni 1652. Coss: Thomas van Lawick en Theodorus Queisen, My present Joan Buis, secretaris 1652.
Hs: Origineel.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-64.
Charterno. 2211..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest1 Johannes Cockman, rector, Johan van Genemuden, procurator, en de priesters en klerken binnen Swolle oorkonden dat zij ten behoeve van de erfgenamen van Lierbroeck en den Damme voor een watermolen in het broek een jaarlijkse rente van achttien goudgulden hebben gevestigd, gaande uit hun huis binnen Swolle, jaarlijks te betalen op Sinte Martyn in den winter (11 november) en welke rente afgelost mag worden met 360 goudgulden.
Datering:
1529 september 28 (um Sinte Michielsavont des heyligen archhangel).
NB:
Afschrift (inv. nr. Marken 1600), [midden 17e eeuw].
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS