Hoe kan ik onderzoek doen in POD/PRA?

Bij Historisch Centrum Overijssel berust een deel van de dossiers van de na-oorlogse rechtspleging, het archief van de Politieke Opsporingsdienst / Politieke Recherche Afdeling (POD/PRA) te Zwolle en Kampen. De persoonsdossiers in dit archief vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarom is dit archief niet openbaar. Er kan alleen inzage worden verleend in dossiers van personen die overleden zijn of van levende personen die hier toestemming voor hebben gegeven.

Literatuur

Bijzonder Gewoon: Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (1944-2010) en de “lichte gevallen”, Sjoerd Faber en Gretha Donker, Den Haag/Zwolle 2010

De Oorlogsgids: met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief, Jan Kompagnie (eindred.), Meppel 2005. 

Jodenjacht, Jan Kompagnie en Ad van Liempt (eindred.) Amsterdam 2011

Hoe krijg ik inzage in het archief van de POD / PRA

Om inzage te krijgen in het archief van de POD/PRA moet u een schriftelijk verzoek indienen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en stuur deze naar contacthco@historischcentrumoverijssel.nl.

Neem in uw verzoek de volgende gegevens op:

  • naam van de persoon (of personen) naar wie u onderzoek wilt doen, met volledige voornamen;
  • zijn of haar geboortedatum en geboorteplaats;
  • woonplaats van de betrokkene gedurende de oorlogsjaren (indien bekend);
  • de relatie waarin u tot de betrokken persoon staat;
  • motivatie van uw wens tot inzage;
  • uw eigen gegevens;
  • bewijs van overlijden of schriftelijke toestemming van de betrokken persoon.

Misschien zijn er naar uw mening nog meer bijzonderheden van belang, bijvoorbeeld het beroep van de betrokkene. Vermeld dit dan ook in uw aanvraag. Dat geldt overigens voor alle zaken die u graag kwijt wilt.
Wanneer uw verzoek bij Historisch Centrum Overijssel is binnengekomen, ontvangt u hiervan een bevestiging. Daarin leest u ook wanneer u de onderzoeksresultaten kunt verwachten en met wie u een afspraak voor inzage kunt maken.

Hoe toon ik aan dat iemand is overleden?

Wanneer de persoon waarvan u het dossier wilt inzien meer dan 100 jaar geleden geboren is, hoeft u geen bewijs van overlijden meer te sturen.
Wanneer de betreffende persoon minder dan 100 jaar geleden geboren is, dient u een dergelijk bewijs wel mee te sturen. Als bewijs van overlijden kan gelden:

  • een uittreksel uit de Burgerlijke Stand; een rouwkaart of rouwadvertentie;
  • een persoonskaart van het Centraal Bureau voor Genealogie;
  • foto van een grafsteen (goed leesbaar).

Let op: genealogische websites worden niet geaccepteerd als bewijs van overlijden!

Hoe toon ik aan dat de betrokkene toestemming tot inzage geeft?

Wanneer de betrokken persoon u toestemming geeft tot het inzien van zijn of haar dossier, dient deze toestemming op schrift gesteld te worden. Deze toestemming moet zijn ondertekend. U stuurt deze schriftelijke toestemming mee met uw verzoek, vergezeld van een kopie van het paspoort van de betrokken persoon waarop de handtekening duidelijk zichtbaar is.

Wetenschappelijk onderzoek

Wilt u dossiers uit het archief van de POD/PRA raadplegen voor wetenschappelijk onderzoek? Dan dient u bij uw verzoek een onderzoeksopzet in. Hierin zet u de aanleiding voor het onderzoek, de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethoden uiteen. Daarnaast vragen wij u hierin aan te geven hoe u de persoonsgegevens uit de dossiers gaat verwerken en hoe u de privacy van nog levende personen zult waarborgen.