Wildeboer uit Wijhe...

DoorMartinWildeboerop14/01/2018 - 17:59

Via een zoektocht naar 'op de Wildeboer' kwam ik hier terecht.

Ben al een tijdje bezig de herkomst van mijn oudst bekende voorouder te onderzoeken, meester chirurgijn Claes Wildeboer uit Wijhe. https://wildeboer.tribalpages.com/tribe/browse?userid=wildeboer&view=0&p...

Gisteren -tijdens de open-genealogie dag in Wijhe- kwamen we op een schilderij van de molen 'Jonge Gerrit' te Wijhe. Achterop geschreven staat 'molen van Wildeboer'. Ik noemde toen dat er ook een 'Wildeboer boerderij' ooit was. Na verder online zoekwerk vond ik dus een bericht van Ria, waarin aangegeven wordt dat kinderen (soms?) onder de naam van de boerderij werden gedoopt....

Deze Klaas werd geboren: 'op de Wildeboer'. Ouders Jacob Gerrijts en Henrijkje Klaas. Doopinschrijving: 27.2.1724.

https://lh3.googleusercontent.com/EKfdOEIZHDyO0Y47agLpQ-zJk9FLQ1MYvxrQjA-kiUWa1iGwhv3R3j6A8cnOuRWVdN3PZOxvaZtsHbnjkJl-6y77_4sAYT9r0u4pYfCKWXaDzmzyZrTbsAdmVqzIYB_XJ-7OYbXPx3dCj1JSP12FwmpzjcHPeNn-5ygbOpxTQ58tvAMvPAa-j7s0l8GdgfUO2CcFt8P2GqmG9MAFpa--uofJYgBMFbzpvRdmiSvqY2jYG1EjW45edL_vO-SJLkuOLxcwMdn-FMD4nM5HoNA9U2i9ixxZAC6ytJQvvTiM6DRqkkBd3Qp_VgXzMMjWJFLuFBKwg558VN526nt-7vikXBK2mktLxde2N7WL_4LjGtK5t7Iy_PsI2U-BtOmP33dEOGjGoCR42T5yYzw731eigjsJQ93OrHhDIgc20cqJnmfkb7WO2T14jIgyRzt1Voh7YfFkY7CJzpSd_W9E4aTYlf8ux4zO7zIedwt4APDLamlsf3cfuHE6ZdkOxN6aiGf91pvCG4V2mmJif425XEd1Ke1nVMht1d79yZ7I2UNnELVeqz__UnqYZLyccNdYIMs9fc1hVKX6TQ25BV14TuWzfSqyZGr-PDHmerh2b09W=w1367-h265-no

Alvast dank voor extra input!

Martin Wildeboer

Reacties

afbeelding van Gezinus Grissen

Hallo Eppe. Ik heb mijzelf niet verdiept in de familie Wildeboer maar ik vermoed dat het onderstaande nog meer duidelijkheid geeft.

Historisch Centrum Overijssel

Schoutambt Staphorst en Rouveen, Toegang 74, Inventarisnummer 1, Folio 402, 403, 404 en 405

Testament

 

Ick Joan van Cuyck, Schultis van Staphorst en Ihorst, doe cont en sertificiere in den vermits deesen hoe dat ick Schultes met Gerichts coernooten Claes Reins en Egbert Claes op 't versoeck van Jan Albers Wildebuyr in sijn behuysinge bennen gecompariert, alwaer deselve Jan Albers wes eenigermaeten sieck, maer sijn verstant volcoemen hebben en gebruyckende, met sijn huysvrouw Femmichien Derckes, dieselve Femmichien geassistiert met die Edele Joachimus van Steegeren, predecant op Staphorst, haer tot deeser saecken gecoren en bij den Gerichte toegelaeten momber, ende hebben tesamen nae vlijtige averpeinsinge van de cortheit des menschenleevens, des seckerheyt des doots, en d' onseckere uire van dien in tijts, haer beider dispositie, vrijwillich en onbedwongen willen maecken, ten fynne door sulckes middelen alle questien aver haer beyder naelaetenschap van goederen nae haer doot voorgekoomen moogen worden, en sij hiernae haer te meer met doot en het euwige bekommeren, koemende derhalven tot haer beyder uitterste wille en dispositie.

 

Ten eersten hebben Jan Albers aen eener, met Femmechien Derckes ten averstaen van haer voorschreven momber ter anderen sijde, een arffscheydinge van haer goederen gemackt, in manieren als volcht.

 

Ten eerste is Jan Albers arffelijcken terneergevallen vijff acker laents, gelegen op Staphorst in 't Bulligerslach in de Groote Bullinge met getimmer daertoe behoorende, als oock drie dachmaet laents van de Bollendrayers aengecoft, gelegen op Staphorst in 't Westerslach, met sijn lasten, soe als 't gemelte eheluyden in 't gebruyck hebben, dat alles met die Erffpachten, Heeren- en buyrlasten daertoe behoorende.

 

Daertegen is Femmichien Dercks arfflijcken toe deel gevallen drie ackerlants opgaent, geleegen op Staphorst in de Cleine Bullinge, als oock anderhalff ackerlants geleegen in de Acht Hoeven, dat alles met die Arffpachten, Heeren- en buyrlasten.

 

Mits conditie dat Jan Albers off sijn erffgenaam aen Femmichien Dercks off haer erffgenaemen sal uitkieren éénhondert Karolus gulden.

 

Dien volgens hebben Testateur en testatrisse, geassistiert met haer voorschreven momber, bekant en verclaert, dat sie melcanderen belyfftuchtigen met die opkomsten van alle haere goederen, het sij huys, lant, sant, beesten, peerden, hoy en bougereetschap en alles anders, niets daervan exempt, om die langestleevende die kleederen en opkomsten daervan te genieten, sonder bespyringe van emant.

 

Diervolgens heeft Jan Albers bekant en verclaert, als hij deeser werrelt compt te averlijden voor sijn huyfrouwe Femme Dercks, soe instituiert hij bij tittel van instituitie tot sijn eenige universeele erffgenaem sijns broeder Arent Hendricks soentien, genoemt Berent Arents, in al sijn nae te laetene goederen, lant, sant, huys, hoff, weer ont..ver[?], van alles, met exempt mits dat hij an sijn susters off broeders, soe als dan in leeven sijn, als hij deese arffnisse compt te genieten sal uitkeeren hondert vijftich goltgulden, die sij ingelijcks parten sullen verdielen, met die conditie dat Testateur legatiert en geeft uit sijn goet hondert goltgulden, dieselve uit te kieren aen de vader Hendrick Jans Wildebuyr vijff en twintich goltgulden, en hebben de legitime portie, aen de samptelijcke kinder van Lubbert Henricks Wildebuyr vijff en twintich goltgulden, aen Arent Henricks Wildbuyr vijff en twintich goltgulden, en aen Jantien Jacobs, dochter van Jacob Henricks Wildbuyr oock vijff en twintich goltgulden dieselve uitekieren, als Testateur en Testatrysse beyde averleeden sijn, met sulcken denotie, soo voornoemte Berent Arents compt te averlijden sonder kinder nae te laeten, soe sal dat goet Arven en sterven op sijn broeders en zusters nae Laentrecht.

 

Van gelijcken instituïert Femme Dercks tot haer eenige tot haer eenige universele erffgenaemen alstoe weeten Heebele Dercks, Jan Dercks, Jan Albers Tummerman, elck voor een Erffgenaem, en Jacob Derckes kinder met naeme Jan en Femme Jacobs oock voor eene erfgenaemen, dieselve dat goet aen vier parten sullen scheiden en delen.

 

Voort heeft Femme Dercks uit haer goet gelegatiert en gegeven aen Albert Peeters en sijn dochter Jantien Albers vijff en twintich goltgulden, ende aen Jacob Dercks twie kinder, Jan en Femme Jacobs, oock elck vijff en twintich goltgulden boeven haer erffnisse.

 

Eintelijck hebben Testateur en Testatrisse gegeven aen de rechte armen op Staphorst vijff en twintich Carolus gulden, te betaelen alste beyde overleeden sijn, wel verstaende dat alle de erffgenaemen die goederen en gelegatierde gelden niet eerder sullen ontffangen eer dat die beide Testateurs deeser werrelt averleeden sijn, ende soe die langest leevende die bowerijtens[?] niet wel an de hant houde, soe sal die dat silvergoet moogen verkopen, en van die penningen die daervan komen allen d' opcomsten genieten, maer desnoot sijnde oock die capitaelen daervan koomende moegen aentasten en soe daervan nae beyder overlijden noch iets over is, sullen beydersijts Erffgenamen elck halff en halff dielen.

 

Meede hebben Testateur en Testatrisse wel expresselijcken gemaeckt, soe eenigen van de voorschreven Erffgenamen met deese maeckenge niet tevreeden is, die haer met recht daertegen stellen, die sullen van de Erffnisse versteeken sijn en blijven, en vervallen aen rechte armen op Staphorst.

 

Noch heeft Testateur beloeft, soe hij van deese sieckte weder opcomt, soe beloeft hij an de armen op Staphorst gemede betalen 25 Carolus gulden.

 

Dit alsoe geschreven sijnde hebbe ick Schultis gemelte Testateur en Testatrisse voorgeleesen en haer gevraecht, off hier tot deese haer leste vrije uitterste wille onbedwongen van swaart gekeem waeren, waerop sie rondelijck verclaerden en antwoorden jae, begeerende dat het nae haer averlijden volkoemen sijn effect hebben en sortieren sal, het sij als testamenten, codicielen, legaten, donatien in 't saecke des doots, oder eenige ander uitterste willen, soe en als dieselve nae Rechte best souden kunnen subsisteren en sijn effect sortieren, sonder argelist. Actum Staphorst den 11 December 1681.

 

Is geschreven en gelesen.                  Rest mij alles exemt der cornooten:

                                                               Betaelt 6 guldens 6 stuivers

                                                               Betaelt 6 guldens 6 stuivers.

 

Hieronder een aantal gegevens waarmee ik Alie van der Kamp-Wildeboer toen geholpen heb:

Huwen en Dopen Wildeboer Staphorst

 

www.den-braber.nl/vpnd/ov/staphorst_dtb.html

 

 

 (HCO 402-1 bz 193)

31 Augustus 1656 Lubbert Hendrix Wildeboer x Merrigjen Beerents (nummer 8 noord).

 

21-06-1657 - Jantje - DV Lubbert Hendrix+ Merrichje Beerents; N8; (RAO 397 bz 2)

 

13-04-1659 - N - KV Lubbert Hendrix+ Merrigje Beerents; N8; (RAO 397 bz 4)

 

02-06-1661 - Geesje - DV Lubbert Hendrix+ Merrichijn Beerents; Z25; (RAO 397 bz 6)

 

 

(HCO 402-1 bz 202)

Den 22 Juny 1662 Jan Alberts, jonggezel van Staphorst (nummer 14 noord), soon van Hendrick Jansen x Femmichien Derx, jongedochter van Staphorst (nummer 79 noord), dochter van Derk Jans. Zijn bij ons den 13 July tot Staphorst getrouwt.

 

 

 (HCO 402-1 bz 202)

Den 4 October 1662 Jacob Hendrix, jonggezel van Staphorst (nummer 14 noord), soon van Hendrick Jans x Beertien Coops, jongedochter van Staphorst (nummer 20 noord), dochter van Coop Jans. Coop Jan den bruyts vader als getuyge. Zijn bij ons den 26 October 1662 gecopuleert.

 

18-10-1663 - Jan - ZV Jacob Hendrix+ Beertien Coops; N11; (RAO 397 bz 9)

 

Den 27 November 1664 Jacob Hendrix, weduwenaar  wijlen Beertjen Coops, woonende op Staphorst (nummer 11 noord) x Trijntjen Hendrix van Staphorst, nagelaten weduwe van Claas Egberts (nummer 76 zuyd). Zijn bij ons den 11 December 1664 in den huwelijken staat bevestigt

 

03-09-1665 - Jantien - DV Jacob Hendrix+ Trijntjen Hendrix; N9; (RAO 397 bz 10)

 

12-09-1669 - Jantjen - DV Jacob Hendriks Wildeboers+ Trijne Hendriks; N18; (RAO 397 bz 16)

 

 

 

 (HCO 402-1 bz 213)

13 January 1667 Arend Henrix, jonggezel van Staphorst, soone van Hendrick Jans (nummer 14 noord) x Hendrickjen Peeters, jongedochter van Staphorst, dochter van Peter Hilbers (nummer 105 noord). Peter Hilbers des bruyts vader geeft luit bliek consent. Den 10 February bij ons zijn getrouwt.

 

11-07-1669 - Hendrik - ZV Arent Hendriks+ Hendrikien Peters; N9; (RAO 397 bz 15)

 

01-03-1671 - Jantjen - DV Arent Hendriks Wildeboer+ Hendrikien Peters; N12; (RAO 397 bz 20)

 

06-10-1672 - Berent - ZV Arent Hendriks Wildeboer+ Hendrikien Peters; N12; (RAO 397 bz 22)

 

07-06-1674 - Jantjen - DV Arent Hendriks Wildeboer+ Hendrikien Peters; N12; (RAO 397 bz 25)

 

14-01-1677 - Jenne - DV Arent Hendriks Wildeboer+ Hendrickien Peters; N11; (RAO 397 bz 31)

 

01-01-1679 - Lubbert - ZV Arent Hendriks Wildeboer+ Hendrickien Peters; N12; (RAO 397 bz 37)

 

 

12-05-1704 - Klaasje - DV Hendrik Arents+ Batje Berents; (RAO 397 bz 54)

 

05-06-1707 - Stijntje - DV Henrik Arents+ Batje Berents; (RAO 397 bz 57)

 

15-06-1710 - Stijntjen - DV Hendrik Arents+ Bertjen; (RAO 397 bz 60)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En nog een schema waarin de gegevens verwerkt zijn (de opmaak heb ik geprobeerd aan te passen omdat geen tabs gebruikt kunnen worden, hopelijk is het te volgen):

Hendrik Jansen Wildboer te Staphorst

 

Kinderen:

1. Lubbert Hendriks Wildeboer       2. Jan Alberts Wildeboer   3. Jacob Hendriks Wildeboer    4. Arend Hendriks Wildeboer

 

x 31 aug. 1656                             x 22 jun. 1662                 x 4 okt. 1662                         x 13 jan. 1667

Merrigjen Berends                        Femmigjen Derks            Beertien Coops                       Hendrikjen Peters

Kinderen:                                                                       Kinderen;                               Kinderen:

1. Jantje ~21 jun. 1657                                                      1. Jan ~18 okt. 1663                  1. Hendrik ~11 jul. 1669, waarschijn-                                                                                                                                 lijk geh. met Batjen Berends.

2. N.N. ~13 apr. 1659                                                                                                    2. Jantjen ~1 mrt. 1671, waarschijn-                                                                                                                                 lijk ovl. voor jun. 1674

3. Geesje ~2 jun. 1661                                                       x 27 nov. 1664                        3. Berent ~6 okt. 1672, kinder-                                                                                                                                 loos gestorven voor 11 feb. 1706.

                                                                                     Trijntjen Hendriks                    4. Jantjen ~7 jun. 1674, x ?? Geert-                                                                                                                                 Wijers/ x 6 aug. 1710 Claas Bartels.

                                                                                     Kinderen:                               5. Geertjen ~ rond 1675, x 17- jan. -                                                                                                                                1711 Claas Hendriks.

                                                                                     1. Jantjen ~3 sep. 1665             6. Jenne ~14 jan. 1677, overle-                                                                                                                                 den voor  1724.

                                                                                     2. Jantjen ~12 sep. 1669            7. Lubbert ~1 jan. 1679, overle-                                                                                                                                 den voor  1724.

afbeelding van eppe

Gezinus, geweldig!

Jan Alberts is dus gewoon (ook) een zoon van stamvader Hendrik Jans, net als Arend Hendriks en Lubbert Hendriks. Jan Alberts is dus geen zoon van ene Albert, maar allicht een complete vernoeming naar een voorvader, misschien de vader van Hendrik Jans?

Als ik het goed begrijp; de erfenis van J.A. gaat na overlijden van Berend Arends niet naar diens broer en 2 zusters/zwagers, maar terug naar (de kinderen van) de andere broer(s) van JA., te weten Jan Lubberts (zoon van Lubbert Hendriks) en dus ook naar de kinderen van Arend Hendriks.. de laatste krijgen dus een deel en niet alles? Corrigeer me als ik het fout zie.

graag zou ik ook dat testament van 1681 inzien.

afbeelding van Gezinus Grissen

Voor een helaas al overleden kennis (Alie van der Kamp-Wildeboer) heb ik ooit eens een deeltranscriptie gemaakt van een rechtsgeleerd advies betreffende Wildeboer. Alleen het gedeelte met de namen en de uitspraak heb ik getranscribeerd. Zie hieronder de tekst. Ik heb ook nog een transcriptie van een testament uit Staphorst van 11 dec. 1681. Als er belangstelling is zal ik dat hier ook nog plaatsen.

Historisch Centrum Overijssel

V.O.R.G. - Rechtsgeleerde adviezen, Toegang 263, Inventarisnummer 681

 

[Pagina 1 en 2, en 3 voor de helft]

 

In saken van in- en uitleidinge voor het Hoog Adelijke Hoog Scholtene Gerigte van Hasselt en Hasselerampt strijdig en ongedecideert hangende tussen Henrik Arents Wildeboer, inleyder ter eene, tegens Jan Lubbers, uitleider ter anderen zijden.

Waarbij d' Impetrant van Inleydinge onder employ van alle dienstige middelen en beneficien van reghte bij desselfs Justificatie, in substantie hadde gedaan poseren, en facto waer te wesen, dat in leven geweest zij Jan Albers Wildeboer, en dat deselve stervende hadde ontruimt en nagelaten vijf ackeren lants met huis en getimmer, gelegen in het Bullingerslag op Staphorst, en drie daghmaten hoyland van de Bollendrayers heengekomen en in het Westerslag mede op Staphorst gelegen, nadat alvorens op den 11 December 1681 zijn testamentaire dispositie hadde opgeright, en daarbij zijns broeders Arent Henrix soontjen, Berent Arents, genoemt tot sijn eenige en universele Erffgenaem g' institueert, met dese belastinge dan nogh, dat soo wanneer gemelde Berent Arents mogte overlijden sonder kinderen na te laten, dat goed soude vererven en versterven op sijn broeders en susters na Landreghte.

 

Dat dese Casus soude wesen g' exteerd en Berent Arents sonder kind of kinderen overleden, en dien volgens het voorgenoemde goed op desselfs broeders en susters gedevolveert en vererft. Dat deselve drie in getale zijnde, te weten twee susters en een broeder, d' Inleyder in desen, daeruit openbaer zijn soude, dat hij Inleyder tot een geregt en onverdeelt darde part der gemelde Landerijen en Effecten ware beregtigt, wordende tot bewijs van het geseyde, bij Justificatie van Inleydinge, onder de Letter A per copiam overgelegt, de gedagte testamentaire dispositie van den 11 December 1681, de welke ook in het Prothocol van Staphorst sou weesen geregistreert.

 

Dat ook niet vertrouwden, dat de Uitleyder soude willen ontkennen en tegenspreken, dat Berent Arents sonder agterlatinge van kind of kinderen was overleden. Mitsgaders dat hij Inleyder een broeder van denselven zijn, en oversulx één der gesubstitueerde Erffgenamen, waervan als genoegsaem bekent zijnde, onnodigh had gehad eenig bewijs over te leggen. Dat dewijl goederen met Fideicommis belast pendento conditione, en soolang als het onseker is of die ooit exsteren sal, wel konnen worden verkogt, evenals de Casus Fideicommissi geëxteert sijnde, door de Fideicommissaire Erffgenamen konnen en mogen worden gevindiceert, dan ook van selffs soude volgen, dat d' Uitleyder de Landerien, hiervoor bij Acte van Inleyding gespecificeerd, derhalven te onregte quame te detineren; insonderheyd als men considereerde dat, na het gepubliceerde Reglement over de Fiddeicommissen van den 14 April 1704 op den 11 February 1706 in den Gerigte soude wesen erschenen Arent Henrix Wildeboer, gewesen broeder van den Testamenteur, en die ab intestato Erffgenaam soude geweest zijn, de welke als vader voor en ten behoeve van zijn kinderen soude hebben doen protocolleren, dat deselve ware Fideicommissaire Erffgenamen van wijlen Jan Albers Wildeboer, na inhoud van desselfs testament van den 11 December 1681 in val het soontje Berend Arents sonder kinderen mogte overlijden, als soude blijken uit het Extract daarbij annex Sub B.

 

Dat d' Inleyder derhalven om te moghen bekomen sijn geregt en onverdeelt darde part van voornoemde Landerien, behoorlijk na Landregte, met Inleydinge hadde geprocedeerd, waarvan de weete ook debite sou wesen afgesonden en aen den Uitleyder geïnsinueert uti Sub C, doende vervolgens ex dictis decentis et nobili judicis officio supplendis omni meliori modo concluderen, dat bij definitive Sententie van dit Hoog Adelijke Gerigte soude worden verstaan, in het geregte en onverdeelde derde part van de gelibelleerde vijf ackeren lands met het huis en getimmer, en van de drie dagmaten hoyland, een goede Inleydinge gedaan, en daartegens een quade Uitleydinge ondernomen te sijn. Ende dat dienvolgens d' Uitleyder soude worden gecondemneert om sijn ongewaarde handen van dat darde part der gemelde parceelen af te houden, en hetselve aen hem Inleyder over te geven en in te ruimen met de vrugten en opkomsten van dien zedert de dood van Berent Arents, en sijn onregmatige detentie bereets genoten en als nog te genieten, mitsgaders in de kosten deser procedure; ofte etca.

 

Waartegens d' Uitleyder voornoemt, mede onder employ van alle gewone en dienstige protestatien en imploratien, dede regereren in substantie, dat den Aanlegger met sijne twee swagers Claas Bartels en Claas Henrix, en wel de beyde laaste wegens hare respective huisvrouwen tesamen broeders en susters van Berent Arents, gelijk in confesso, aenstonts na dode van desen haren broeder uit kragte van een gewaand Fideicommis questie souden hebben gemaekt met den Gedaagden in desen, over de eygendom van dese gelibelleerde vijf ackeren landts met huis en getimmer, gelegen in 't Bullingerslag, met de vooren gementioneerde drie dagmaten hoyland, door den gedaagden in den jare 1709 van gemelte Berend Arents aengekogt, ten vollen betaald, en zedert dien tijd altoos rustig en vredig beseten. Dat wederzijds parthijen, tot voorkominge van kostbare en ruïneuse processen, vervolgens geconvenieert soude geweest zijn, dit haar verschil te compromitteren en finalijk te begeven aen de uitsprake van de Doctoren Balthazar Munts en Wilhelm van Arnhem, ende dat daartoe vervolgens in October 1724 een schriftelijke Acte van Compromis souden getekend hebben, ten antwoord annex Sub A, mitsgaders dat dese g' eligeerde compromissarien, na rijpe examinatie van alle aen haar overgegeven schijnen en bescheyden, agtervolgens haar uitgesonden citatie Sub B bij haer Laudum van den 25 July 1725 in præsentie van wederzijts parthijen voor reght souden hebben verstaan, dat d' Aenlegger en sijne consorten in haar eis ten aensien van het voorgemelde land niet waren ontfankelijke de gerequireerde oversulx daervan absolverende etca., sooals met meerderen soude blijken uit de voorzeyde uitsprake selfs daarbij geannecteerd onder de letter C en het document ten dupliq Sub A.

 

 

 

[Uitspraak op pagina 17]

 

Om welke dan en andere redenen en regten meer, het Hoog Adelijke Hoog Scholten Gerigte voornoemd, met ingenomen Advys van de onderschreven Regtsgeleerden, tot administratie van onpartijdige justitie, God en de Heilige Justitie alleen in aenschouw genomen, doende regt, verstaat door den Inleyder in desen een quade inleydinge gedaen, en daertegens door den Uitleyder een goede uitleydinge ondernomen te wesen.

 

Ende verklaard dien volgens dat gemelde Inleyder in sijn eis en conclusie, invoegen en maten als alhier heeft gedaan en genomen, niet sij ontfankelijk, den Uitleyder daarvan absolverende bij desen, ende den Inleyder voorts condemnerende in de kosten deser procedure, de welke, behalven d' Advys en Sportulgelderen door dit Hoog Adelijk Hoog Scholten Gerigte te suppleren.

 

Voor soo veel aangaat de overgelegde Rekeninge van D. Munts, des gedaagdes bediende, mits dese word getaxeert op eene summa van tweehondert agt en vijftig guldens en 16 stuyvers. Mits dat deselve ingevolge Reglement, des gerequireerd, met eede sal verklaren, dieswegen eer meerder dan minder te competeren.

 

Aldus bij ons ondergeschreven geadviseert binnen Deventer den 14 Maart 1733.

 

A. Besier                               Gerh. Jordens

afbeelding van ria van bessen

Is deze al bekend?

Kampen NG ondertrouw 2 feb 1677 Claas Hermentz jm van Roveen en Arentje Gerrits Weteringh jd van Campen

ged Ng Kampen

9-2-1679 Jannegien - ouders Klas Hermensen Wijldeboer en Aijentijen Geerst

2-11-1685 Geertien - Claes Harms Wildeboor en Arentien Gerrijts

afbeelding van Daan

Ijhorst/De Wijk, 25-04-1666, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 163 (doopboek, 1652-17750 pagina 014

Gedoopt Hervormd: Jentjen, geboren te De Averlanckhorst, gedoopt op 25-4-1666, dochter van Lubbert WIldeboer en Merrichjen Berents.

afbeelding van ria van bessen

Ik heb het even gecontroleerd op de website van het HCO.

0037.1 is Hoogschoutambt Hasselt.

0037.2 bestaat niet, dus kennelijk een typefout.

Je kunt trouwens de notariele aktes van nà 1812 van Hasselt [gedeeltelijk] digitaal bekijken en evt downloaden.

De scans zijn raadpleegbaar via toegangsnummer 0122 op onze website. Het gaat om 866 van de 6430 inventarisnummers, in totaal 158.616 scans. De scans zijn kosteloos te downloaden in hoge resolutie in het kader van ons Open Access beleid. De rest van de akten in het DTR-project zullen vanaf 2018 volgen.

afbeelding van eppe

Ik zal het in vervolg wat beter noteren, was ik mij (eerder) niet zo van bewust, excuses.

Deze losse flodder vond ik nog; in Echten (Dr.) is sinds 1642 sprake van het Wildeboers-camp.

 

afbeelding van ria van bessen

Je hebt dus geen inventarisnummer, begrijp ik?  Want het toegangsnummer is - zoals het al aangeeft - het nummer van de toegang tot de inventaris. Daar kun je niks mee. Je moet een inventarisnummer hebben, ook als bron kunnen opgeven wil je de akte opzoeken. En Fol. is de afkorting van folio oftewel bladzijde. Kun je ook niets mee als je geen inventarisnummer hebt. Dan blijven dit toch losse flodders.

De gegevensvermelding van Steenwijk, dat is goed. Alleen mis ik daar weer het folionummer. Maar dat is toch makkelijker op te zoeken, als het nodig zou zijn.

 

afbeelding van eppe

0037.2 fol. 92. fol 94 wordt Jacob Wildeboer genoemd, 1676. Wanneperveen, Beilen, Staphorst, IJhorst, Zwolle, Rouveen, werkelijk alle plaatsen genoemd in dit archief.

Die Zwartsluis familie ken ik niet. Misschien familie van de Wildeboers uit Scheerwolde? Zie onder (ook Harm)

Op 21-12-1663 treedt Harm Willems Wildeboer als weduwnaar op samen met Grietje Willems mede voor haar halve kinderen en met Volken Harms als haar volle zoon in een extra borgstelling voor Harm Willems Wildeboer (Inventaris 15 gerechtelijk archief Steenwijk)

Op 19-6-1685 is de Oude Wildeboer erfgenaam van zijn zoon Willem (Inv.nr. 60 gerechtelijk archief Steenwijk).

afbeelding van ria van bessen

Toegang 37.1 is het Hoogschoutambt Hasselt. Jij hebt 37.2. Dus toch Hasselt?

Heb je ook het inventarisnummer van die akte Jan Hendriks Wildeboer en Telvoren?

Als je me de foto stuurt dan wil ik die erfenisakte wel bekijken, lukt het mij niet dan weet ik nog wel iemand die dat zeker kan. Maar vermoedelijk blijven de namen van de zonen evengoed toch onbekend.

*

In Zwartsluis zit een Lubbert Herms. 1e doop op 2 aug 1674 als wonende aan de Hasselerdijck en bij de doop van dochter Gesin in 1677 heet hij Lubbert Wildeboer. Hij is getrouwd met Hendrikje Herms. Ze wonen op wisselende plekken. Vader van Lubbert is dan weer een Herm[en] NN Wildeboer, lijkt mij, of zijn schoonvader, kan ook nog. Is daar meer over bekend?

Pagina's