Wie weet meer van Willem Jansen, getrouwd op 3 mrt. 1657 te Zwolle met Hilligjen Alberts

DoorGezinus Grissenop11/03/2018 - 17:14

Willem Jansen was molenaar langs de Vecht te Zwolle, hij trouwde 3 maart 1657 te Zwolle met Hilligjen Alberts. Hij was afkomstig van Zwolle en zijn vrouw van Wijthmen. Ze kregen de volgende kinderen:

1. Janneken Willems, ged. 22 dec. 1657 te Zwolle.

2. Albert Willems, ged. 8 jan. 1660 te Zwolle.

3. Jan Willems, ged. 7 aug. 1662 te Zwolle.

4. Evert Willems, ged. 21 mei 1665 te Zwolle.

5. Aaltjen Willems, ged. 22 dec. 1667 te Zwolle.

Het volgende is van hen gevonden.

Willem Jansen en zijn huisvrouw Hillichien Albers kochten 11 mei 1663 voor gericht Zwollerkerspel een halve morgen hooiland en een akkerland te Herfte van Gerbrandt Arents met zijn huisvrouw Aeltyn Herms en Jochem Claassen met zijn huisvrouw Aeltijn Willems.

Op 22 juli 1666 verschenen voor het gericht van Zwollerkerspel Jan Lamberts en Derck Herms uit Wijthmen, die verklaarden op uitdrukkelijk verzoek gisteravond te zijn geweest bij Gerrichijn Albers en Derck Alberts, kinderen van Albert van Arriën. Deze twee hadden hun testament laten opmaken omdat Gerrichijn Albers aan de pest leed. De testateurs vermaakten aan hun broers en zusters Hillichijn, Evertijn, Henrick en Derck Alberts ieder een pond groot.

Het vermoeden is dat de testateurs broer en zuster waren van Hilligjen Alberts die met Willem Jansen trouwde. Mede omdat de testateurs te Wijthmen woonden, waar ook Hilligjen Alberts vandaan kwam bij het huwelijk.

Wie weet meer over Willem Jansen x Hilligjen Alberts? De ouders van Willem zijn niet bekend en de vader van Hilligjen was hoogst waarschijnlijk Albert van Arriën.

Willem Jansen overleed rond 1669. Voorafgaande aan haar tweede huwelijk met Lambert Teunissen van de Marienberg op 1 feb. 1670 te Zwolle werd erfuiting gedaan door Hilligjen Alberts voor haar vijf kinderen op 16 jan. 1670.

Reacties

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Aaltje x Jan Herms hoort niet bij deze Albert, zij is de dochter van die Albert Hendriks x Aaltje Rotgers. Daar is bewijs voor, in die lijn zit trouwens geen Hilligjen.

Wat niet wil zeggen dat er geen Aaltje van Arrien zou kunnen zijn, maar zij is niet deze.

afbeelding van Gezinus Grissen

Dag Ria, zou voor woensdag a.s. mij de bronnen willen doorgeven van je ondervindingen (ook in vorige berichten)? Ik ga woensdag gedeelten van gericht Stad Ommen fotograferen voor Peter in het HCO. Als er daarna nog tijd overblijft (denk ik wel), dan ga ik al je bronnen na in de gerichtsboeken. Hopelijk lukt het.

Mooit dat je Derk Alberts op Soesel hebt kunnen koppelen aan zijn broer te Assendorp. 't Is dus toch een gemengde familie geref./r.k. Misschien is in r.k. bronnen dan ook nog wel wat te vinden.

afbeelding van ria van bessen

Via Derk Alberts op Soesel heb ik Hendrik getraceerd. Alleen die Hendrik huwt niet als jm van Wijthem, hij woont in Assendorp. Maar omdat Derk Alberts de dochter van Hendrik Alberts speciaal benoemd in zijn testament, heb ik deze twee bij elkaar geplaatst.

Als je de bronnen heb, zou ik alles controleren. Ik raad dat ook altijd aan, zelf kijken of de gegevens kloppen. Iedereen maakt fouten, 100 jaar later iemand laten trouwen bijvoorbeeld. [smiley]

afbeelding van Gezinus Grissen

Dan was dus toch het eerste huwelijk van Albert van Arrien: Zwolle T nov. 1613 Albert Hendricksen sa. Hendrick Albertsens n.s. en Aeltge Everts sa. Evert Claessens n.d. wonende beijde tot Wijthman. Getrouwt den 21 Novembris 1613.

Het zou goed kunnen dat de tweede Derck Alberts uit het testament van 1666 een transcriptiefout betreft en dat dit Aaltjen Alberts moet zijn. Dan heeft ook op het gezin van Albert van Arrien betrekking: Zwolle T 11 apr. 1657 Jan Hermsen, j.g. ende Aeltien Albers, Albert Henricks d: beijde tot Wijtmen. Getrouwt den 10 Majus 1657. Ik denk dat het goed is dat ik bij het HCO de bron een nakijk.

Je maakte een klein typefoutje: het huwelijk van Derk Alberts op Soesel zal volgens mij in 1651 moeten zijn.

afbeelding van ria van bessen

De kinderen van Albert van Arrien zijn veel ouder dan ik had ingeschat - uitgaande van de huwelijksdatum van Hilligien Alberts jd te Wijthem.

Evertien Alberts huwt Zwolle 05-02-1637 als d.v. Albert Henricksen met Jan Dericksen beide tot Wijtman. Hendrik Alberts huwt een weduwe - heeft 1 dochter Jannigje die huwt in 1664.

Derk Alberts nr. 2  zit op Soesel. Hij huwde in 1751 [huwelijken hiaat Zwolle] met Grietjen Everts wed. van Gerrit Derks op Soesel.

Betr. het  2e huwelijk van Aaltjen Everts; niets gevonden.

Aktes volgen zo spoedig mogelijk.

 

 

afbeelding van Gezinus Grissen

Misschien dat je ook even kunt kijken naar de naam Seijne Jansen, zoon van Jan Meijer van Harcksen, die in 1643 trouwde met Aeltijn Everts, weduwe van Albert Henrijcks.

afbeelding van ria van bessen

De Albert Hendriks die met Aaltje Rutgers huwde op23-11-1623 [en ook woonde in Wijtmen] leeft nog op 29 okt 1644.

Ik zal je de aktes waar Albert van Arrien in genoemd wordt toezenden.

Nee, ik weet niet wie deze Gerrit is, er zijn meerdere mulders bij de Vegt. Hilligien heeft alles verkocht. En zal het ooit gekocht zijn door Willem Jansen, maar die aktes heb ik niet. Willem Jansen huwt als molenaer aende Vecht, geen vermelding van jm of weduwnaar -

 

afbeelding van Gezinus Grissen

Eerst maar even je eindvraag. Of Hilligje Alberts, de man van Vechtmolenaar Willem Jansen, een Van Arrien is weet ik niet. Het matchte in ieder geval met de akte van 22 juli 1666 die Peter mij aandroeg, waarin één van de zusters van de testators de naam Hilligje Alberts had en zij samen de kinderen waren van wijlen Albert van Arrien. Voor het gericht te Zwolle verschenen Jan Lamberts en Derck Herms uit Wijtmen om het testament van van de testators Gerrichijn Albers en Derck Alberts bij het gericht bekend te maken. Naar ik, denk ik, wel mag aannemen is dat dit dorpsgenoten waren van voornoemde broer en zus Gerrichijn Albers en Derck Albers. Ik denk dat we ook kunnen aannemen dat Gerrichijn en Derck Albers als vrijgezelle kinderen in het oudershuis van Albert van Arrien zijn blijven wonen. Helemaal zeker is dat niet maar dan zal Albert van Arrien in Wijthmen gewoond hebben. Peter noemde ook nog dat in 1635 vermeld werd Albert Hendricksen van Arrien te Wijtmen en in 1644 te Wijthmen de erfgenamen van zalige Albert van Arrien. Wat is de bron van deze notitie? Het is volgens mij hiermee wel bewezen dat er een Albert Hendricksen van Arrien te Wijthmen woonde. De trouwinschrijving Zwolle 7 Februarij 1657 Willem Jans molenaer aende Vecht en Hillichjen Aelberts j.d. tot Witmen. Sijn getrouwt den 3 Maert 1657 geeft echter geen bevestiging dat Hillichjen Alberts de familienaam Van Arrien had. Als ik er vanuit ga dat Hillichjen bij haar huwelijk 23 jaar was, kreeg ze haar laatste zoon na haar tweede huwelijk met Lambert Teunissen toen zij 39 jaar was. Hillichjen Alberts werd dan ongeveer in 1634 geboren en had bij haar overlijden in 1715 de leeftijd van 81 jaar.

Je gaf mij de volgende trouwinschrijving door die past bij Albert Hendricksen van Arrien die in 1644 als overleden vermeld werd: Zwolle T mei 1643 Seijne Jansen, Jan Meijer N[agelaten] S[oon] tot Harcksen, ende Aeltijn Everts, Albert Henrijcks N[agelaten] W[eduwe] tot Witman. Getrouwt den 23 Majus 1643.

Als broers en zusters van voornoemde Gerrichijn en Derk Albers van Arrien te Wijthmen werden in het testament van 1666 genoemd Hillichijn, Evertijn, Henrick en Derck Alberts (2x dus). De vader zal ongeveer in 1642 overleden zijn, uitgaande van voorgenoemd huwelijk. Het jongste kind moet in 1666 dan minstens 24 jaar oud zijn. Kinderen werden meestal in volgorde van leeftijd vermeld in akten. In dit geval zou Derck Alberts 2 dan de jongste zijn. Als we dan stellen dat Hillichijn de oudste van het rijtje was en er twee jaar tussen de geboorte van de kinderen zat (testators Gerrichijn en Derk niet meegerekend), komen we bij een geboortejaar van ongeveer 1636. Dat klopt wel ongeveer met haar geschatte leeftijd bij het huwelijk in 1657.

Er is dus een behoorlijke kans dat Hillichjen Alberts, de vrouw van Willem Jansen, een dochter was van Albert van Arrien.

Dan nog even over de naam Van Arrien. Ik denk niet dat het een patroniem is maar een toponiem. Arriën was een buurtschapje aan de oostzijde van de stad Ommen. Het voorzetsel Van duidt niet op een patroniem. De naam is analoog aan het toponiem Van Stegeren, ook een buurtschapje onder Ommen dat weer ten oosten van Arriën lag.

Ik vond in het begraafboek van Bergklooster nog een paar inschrijvingen die ik niet thuis kan brengen:

Tussen 23 mrt. en 5 apr. 1695 Mulders kindt van die Vechte.

okt. 1710 De Mulder zijn vrouw van de Vegtmoole.

jul. 1716 Gerrit de Molenaar van de Vegt Mole zijn kind.

jun. 1717 Gerrit van de Vegt Mole zijn kind.

Heb jij enig idee wie deze Gerrit op de Vegtmolen was? Bij haar overlijden in 1715 wordt Hilligien Alberts de weduwe van Lambert Bos mulder van de Vegtmeule genoemd.

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Zwolle RA001-150 erfuitingen 1659-1675  f430-431 dd 17-01-1670 Momberen over Willem Jans Mullers 5 kinderen: Hend. Berens en Ger. Velthuis.

Hilliken Albers heeft aan haar vijf kinderen Janneke, Albert, Jan, Evert en Aeltien voor vaders goed bewezen de helft van hare molle genaamd de Vechtmolle met gelijk gedeelte van haar kar en peert, item een huis en de halve hof bij de kinderen van Geerlich Herms bewoond wordende, daarop 500 k.gls tot de kinders last zullen blijven liggen, edoch bij haar erfuiterse tot der kinderen mondige jaren verrentet worden, item de helft in een halve morgen hooiland, een half mudde gezaai tot Herfte, item de helft van een halve akker bij de tou-baan gelegen, item de helft van een vervallen en nog ongedeelde erfenis van wijlen Derck Gerris tot Assenderp, item iedere dochter een bedde met toebehoor en uitzet van kleren en de zonen bij de uitzetting elk een kleed na staats gelegenheid, onderhoud tot de mondigheid en ze het lezen, schrijven, naaien en ambacht laten leren, zullen van het jaar 1678 der kinderen goed te voren gaan en bij versterf één of meerdere kinderen zal de helft naar de moeder en de andere helft naar de andere kinderen gaan. Schepen Werner Crans.

Over Albert van Arrien [akte 1666] is verder niets van te vinden.

Albert Hendriks van Arrien lijkt in ieder geval  kinderloos. Deze is overleden voor 15 april 1642

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

In het ORA Zwollerkerspel RA 612 zit ook een Gerrit Velthuis. Hij is gehuwd met Aaltje van Markel. Hij is voogd als aangehuwde oom over de kinderen van Peter Jacobs van Markel x Meghtelt Janzen, gewezen ehelui te Berkum volgens f192 dd 11-10-1681 .

Ook hij is na deze datum spoorloos.

Pagina's