Jan Egbers en Henderina Jans op de Nieuwe Wetering in Mastenbroek

DoorEgbert_op07/02/2017 - 15:51

Jan Egbers en Henderina Jans op de Nieuwe Wetering in Mastenbroek

Het echtpaar wordt beschreven in Gens Nostra 1949, blz. 334. Geboorte data, overlijdensdata en trouwdatum worden niet vermeld. Wel wordt een zoon Jan Jans en diens nakomelingen beschreven in het artikel. De vraag is, wie heeft er aanvullende gegevens.

In Gens Nostra wordt de volkstelling van 1748 aangehaald. Het echtpaar woonde toen aan de Nieuw Weteringe, Noord Einde nummer 7. Bij het echtpaar worden drie jongens vermeld in de categorie kinderen boven de tien jaar: Willem Henriks, Jan Jans en Henrik Arents. Voor zover ik heb gezien, het enige echtpaar in de volkstelling van Zwollerkerpel/Mastenbroek waarbij de patroniem van de kinderen vermeld wordt. De eerste gedachte is dat het kinderen van één van beiden uit een vorig huwelijk betreft. Wel vreemd dan dat de jonste (de kinderen werden bijna altijd van oud naar jong beschreven) dan uit een ander huwelijk zou zijn.
In de transcripties van de DTB Zwolle heb ik het volgende gevonden:

"Den 23 augustus 1721.
Jan Egberts jonkman met
Hendrina Jansen weduwe van Jan Dirkse
moet de gebooden mede gaan in Mastebroek
.....
1718 den 27 August
Jan Derks j.m. te Berkum en
Hendrina Janz wed. in Mastebroek
de proclamatien gaan mede in Mastebroek, alwaar ook zijn ingeschreven
Attestatie gegeven desen 17 Sept. 1718.
.....
15-01-1704
Jan Jansz j.m. op s'Heerenbroeck en
Hendrina Jans gewoont hebbende tot Salck
sijn op attestatie van Salck en Mastenbroeck hier getrouwt"

Als deze gegevens bij het echtpaar horen, dan is Henderina drie keer met een Jan getrouwd. En uit de opmerking jonkman bij Jan Egberts lees ik niet dat dat zijn achternaam is, maar aangeeft dat hij niet eerder gehuwd was.
Verdere aanknopingspunten zijn te vinden in het lidmatenboek van Mastenbroek, waarvan ik alleen maar een transcriptie van heb gezien. Het boek begint met:

 "Naemen der ledematen welke ick gevonden heb in de Huijsvisitatie op
den 23 Aug. 1729.
Op de Nieuwe Weteringe en Hasseler Dijk:
x Willem Jansen Knol
obijt den 28 Octb. 1761
x Albertjen Wessels
obijt den 5 Meij 1763."

Het hier genoemde echtpaar is, naar ik aanneem, het echtpaar dat in de volkstelling van 1748 woonde aan de Nieuw Weteringe, Noord Einde nummer 9. En waarvan vermeld wordt in Gens Nostra dat ze op 25 Mei 1704 getrouwd zijn te Mastenbroek.
En dat ze als eersten genoemd worden is ook niet vreemd, als je de opmerking over de "Huijsvisitatie" letterlijk neemt. Vanaf den kerk in oostelijke richting via de Kerkwetering, is de woning die in 1748 aangeduid wordt als  Nieuw Weteringe, Noord Einde nummer 9 de eerste die je tegenkwam. Voor zover ik heb kunnen nagaan is deze Willem Jans, met zijn zoon Jan Willem, de enige in de geschriften van ds. Mooijen (predikant te Mastenbroek van 1728 tot 1765, en schrijver van de DTB-boeken van Mastenbroek uit die periode, naar ik aanneem) die een enkele keer vermeld wordt met de achternaam Knol.
Iets verderop in het lidmatenboek worden zes mensen genoemd, die volgens de transcriptie met een accolade verbonden zijn, en dus waarschijnlijk bij elkaar horen:

"x Egbert Jans
obijt den 30 Meij 1763.
Anna Alberts
x Trijntje Alberts
obijt in Febr. 1731.
x Hendrika Jans
uxor Jan Egberts.
obijt den 7 Feb. 1756.
x Gijsjen Jans
obijt 1743 den 4 Jan.
x Hermen Jans
obijt 1751 den 28 Maert."

De meest voor de hand liggende verklaring lijkt me dat Egbert Jans en Anna Alberts de ouders zijn van Jan Egberts. Dat Jan Egbers hier enkel als echtgenoot van Herdrika Jans vermeld wordt, zou betekenen dat hij nog geen belijdenis heeft gedaan in 1729. Echter in 1734 deed ene Jan Egberts wonende in de kerkelijk wijk Nieuwe Wetering (en Hasseler-Dijk), die later te Genemuiden overleed op 17 november 1761, belijdenis. Daar ik tot nu toe geen andere Jan Egberts, woonachtig aan de Nieuwe Wetering in de eerste helf van de achtiende eeuw ben tegengekomen, neem ik aan dat iedere vemelding in het lidmatenboek van Jan Egberts van de Nieuwe Wetering dezelfde persoon betreft. En belijdenis doen op latere leeftijd, terwijl je al getrouwd was, kwam in die tijd vaker voor.
In het lidmatenboek komt Jan Egberts ook voor als de vader van Beerentje Hendriks, die belijdenis deed in 1740 en trouwde met Hendrik Broekhuisen. Het echtpaar met twee kinderen is bij de volkstelling van 1748 woonachtig aan de Oude Weteringe, Noord Einde 12. Naast Willem Hendriks uit de volkstelling van 1748, is dit de tweede met de patroniem Hendriks die als kind van Jan Egberts wordt beschreven. Een derde kind zou kunnen zijn Lijsabeth Hendriks. In Gens Nostra wordt vermeld dat een kind, met onbekende naam, van Jan Egberts en Henderina Jans huwde met Jan Wichers. Het enige huwelijk van Jan Wichers in het trouwboek van Mastenbroek is het huwelijk dat afgesloten is op 28 juli 1743. Het lidmatenboek vermeld de belijdenis van Jan Wijcherts op 15 mei 1760, waarbij aangetekend dat hij getrouwd is met Lijsebet Hend. woonachtig op de Nieuwe Wetering.

En dan kom ik bij de meest controversiële veronderstelling. De kinderen Hendriks en Arents waren geen kinderen van Jan Egberts of Henderina Jans, maar aangenomen kinderen. Mogelijk van bloedverwanten, omdat de kinderen niet vermeld staan bij de inwonenden met daarbij de opmerking "van de armen", maar als kinderen van het echtpaar.
De vraag is nu, zijn de kinderen Hendriks (Berentje, Lijsabeth en Wilem) te koppelen aan een echtpaar Hendrik en nn, een of beide overleden voor 1740?
Wat betreft Hendrik Arents, dit zou heel goed een zoon kunnen zijn van Arend Jans op de Werf. Hendrik Arents van der Werff wordt niet vermeld bij zijn moeder en zijn stiefvader in de volkstelling van 1748. Het is natuurlijk ook mogelijk dat hij anoniem in de volkstelling van 1748 is opgenomen als knecht bij iemand. Opvallend overigens dat alle drie de zonen van Arend Jans aan de Oude Wetering woonden in de tijd dat ze hun kinderen lieten dopen.
Evenals de beide zonen van Jan Jans en Grietje Harms die aan de Oude Wetering woonden toen ze hun kinderen lieten dopen. Grietje Harms wordt ook vermeld in het lidmatenboek, als overgekomen met attestatie uit Zwolle op 12 Junij 1756. Zij is dan dienstmeid bij Jan Egberts. Het lijkt er dus op dat Jan Jans met de meid van zijn vader is getrouwt. Grietje was bij dat huwelijk van Langenholt, nu Mastenbroek.
Dan nog even de vermelding in Gens Nostra dat Jans Jans het erf nabij het Vosje kocht in 1769, mogelijk van zijn (pleeg?)broer. Uit de omschrijving maak ik op dat het de boerderij betreft in de volkstelling van 1748 Nieuwe Weteringe Zuid Einde 10, en die in 1832 volgens kadaster in eigendom was van Egbert Cornelis Lindeboom. Deze Egbert Cornelis huwde de weduwe van Jan Jans, Janna Jacobs (Lingeman). Volgens Gens Nostra deed Janna Jacobs erfuiting op 23 augustus 1788. Opmerkelijk ook is dat de boerderij waar Jan Jans en Hederina Jans in 1748 woonden, in 1832 in het bezit was van ene Jacob Lindeboom, naar ik aanneem de oudste zoon van Egbert Cornelis Lindeboom en Janna Jacobs. Deze Egbert Cornelis heeft niet alleen de boerderij van Jan Jans overgenomen, maar ook diens graf. In grafstede 67, in eerster instantie van Jan Jans op de Nieuwe Wetering, zijn de eerste twee echtgenotes van Jan Jans begraven, en vervolgens hijzelf. En als laatse de opmerking dat het graf nu toebehoord aan Egbert Cornelis Lindeboom.
http://194.171.192.4/?db=nederland&layer=642Kadaster%201832%20gebouwen%2...
Een opmerking van Ria van Bessen in een ander draadje dat Jan Egberts volgens zijn testament twee kinderen heeft, lijkt me een bevestiging van mijn aanname dat Willem Hendriks en Hendriks Arents pleeg-kinderen zijn. Overigens ken ik dat testament van Jan Egberts niet. Dat Maria Jans, die in 1742 woonachig in Genemuiden, geboren in Mastenbroek, in Mastenbroek in ondertrouw ging met Willem Peters van Dalfzen, een dochter is van Jan Egberts, en een zus van Jan Jans, vermoedde ik al. Dit echtpaar wordt ook vermeld in de volkstelling van 1748 in Genemuiden. Van de overige kinderen van Jan Jans en Hendrerina Jans, zoals vermeld in Gens Nostra, heb ik geen bevestiging of vermoeden dat het kinderen zijn van Jan Egberts en Henderina Jans.

Ik kan nog veel meer melden, maar dit is al een lang verhaal. Als iemand opmerkingen, vragen of correcties heeft, graag.

Egbert

 

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Egbert

Hartelijk dank voor deze update! Mooi overzicht van een kettinghuwelijk en wat dat kan betekenen voor de bewoning van bepaalde boerderijen! M. vr. gr. Janny

afbeelding van Egbert_

Voor de geïnteresseerden: ik heb voorgaande info eens rustig bekeken en verder gezocht.
Volgens het inwonersregister van Zwollerkerspel 1741 bewoont Jan Egberts no. 13 in Mastenbroek, dat in eigendom is van de Heer van Oldenhof. Bij de verponding 1733 kwam ik de naam Oldenhof alleen tegen in het Hasselerblok. Bij Robbert van Ittersum, 72 morgen, in de kantlijn Haersolte tot Oldenhof en douariere Haersolte tot Oldenhof. Robbert van Ittersum en 72 morgen horen bij Wolfshagen. Volgens het boek Havezaten in Salland en hun bewoners was het goed Wolfshagen in 1741 in bezit van Wolter Jan van Haersolte tot Bijssel, Oldehove en Wolfshagen, die in 1732 drost van Salland was geworden. In 1792 werd het goed Wolfshagen verkocht. Het bleek te bestaan uit drie erven, die gekocht werden door de pachters. Waaronder Evert Sijbrands. Deze Evert Sijbrands was getrouwd in 1770, en voor 1806 overleden. Volgens het inwonersregister van Zwollerkerspel 1806 is no. 40 in Mastenbroek in bezit van de Erven E. Sijbrand. Op grond van deze gegevens ga ik ervan uit dat no. 13 in 1741 hoort bij no. 40 in 1806, het erf op het perceel dat in 1832 van kadaster nummer V285 kreeg.

Daarom is het verhaal, denk ik, nu als volgt: Vanaf zijn huwelijk met de weduwe Henderina Jans in 1721 is Jan Egbers pachter van een boerenerf dat behoord tot het goed Wolfshagen. Ook zijn zoon Jan Jans is pachter van dit erf tijdens zijn huwelijk met Grietje Harms. Na haar overlijden in 1769 koopt hij een boerderij, net iets zuidelijker aan de Nieuwe Wetering van zijn halfbroer Willem Hendriks. Hij betaald in de vorm van een schuldbekentenis, met het aangekochte goed als onderpand. Hij zal met zijn twee zoontjes bij hem ingetrokken zijn. Want dat lijkt me het meest voor de hand liggend, dat als je een boerderij koopt, je die dan ook in gebruik neemt. Op het vrijgekomen erf van Wolfshagen zal dan Evert Sijbrands pachter worden, vanaf zijn huwelijk in 1770, neem ik aan. Jan Egbers hertrouwde in 1771 met Geertruij Teunissen, die in 1779 overleed. Willem Hendriks is in 1780 overleden, daar ik aanneem dat hij de eigenaar van grafstede 90 van de Mastenbroeker kerk was. De oudste zoon Jan Jans, uit het eerste huwelijk met Grietje Harms, trouwt met zijn half-nichtje Jennigje Hendriks Broekhuis in 1783. Daar bij al hun kinderen bij de doop vermeld wordt dat ze aan de Nieuwe Wetering wonen, neem ik aan dat zij bij vader Jan Jans in woonden. En dat ook bleven toen die vader Jan Jans in 1785 opnieuw trouwde, nu met Janna Jacobs. In 1788 overleed vader Jan Jans. De lening/schuldbekentenis, die hij bij zijn halfbroer Willem Hendriks was aangegaan, was bij zijn overlijden niet volledig afgelost. Er stond nog steeds een vordering open bij de erfgenamen van Willem Hendriks. Die erfgenamen hebben een half jaar na het overlijden verklaard dat de vordering volledig was uitbetaald.  Waarschijnlijk met de opbrengst van de verkoop van het erf, dat eigendom was geworden van Egbert Cornelis, met wie Janna Jacobs inmiddels getrouwd was. Vier maanden na het overlijden van haar man Jan Jans. Zoon Jan Jans en Jennigje Hendriks Broekhuis zullen nog een paar jaar bij hen hebben ingewoond. In 1793 was Jennigje als doopgetuige woonachtig aan de Nieuwe Wetering, in 1795 was ze woonachtig op Camper Eijland. Jan Jans Knol is terug te vinden als pachter van enkele erven in de Mandjeswaard vanaf 1794.

Betreffende het inwoners register van 1741 en de lijst van 1806, op basis van wat ik tot nu toe heb gezien, en vergeleken met andere bronnen rondom die beide jaren, ga ik er van uit dat de lijst van 1741 en 1806 niet in dezelfde volgorde zijn. De opsomming van 1741 lijkt te beginnen (de lage nummers) met de Nieuwe Wetering Zuid, de opsomming van 1806 lijkt te beginnen met Oude Wetering Zuid. Mijn ervaring met transcripties is, dat als er iets niet duidelijk is, of vreemd overkomt, het zinvol kan zijn om het origineel, of een scan ervan, te bestuderen. Want als het klopt wat ik denk, zou het zo kunnen zijn dat in het origineel ergens aanwijzingen te vinden zijn dat de nummering niet vergelijkbaar is, en dat de telling in 1741 met de Nieuwe Wetering begint en die van 1806 met de Oude Wetering. Verder kun je kijken of er verschillende handschriften gebruikt zijn, en zo ja welke gegevens in welk handschirft staan. Ik heb een scan uit dit register (inventarisnummer 0655) aangevraagd bij het HCO via deze site. Er is mij ook toegezegd één scan te maken. Maar dat is ruim zes weken geleden, en ik heb nog niets ontvangen. Dus als iemand dit leest, en een scan heeft en die met mij wel delen, dan verneem ik dat graag.

afbeelding van ria van bessen

Anderen mogen het overnemen, ik doe niet meer mee, zoals ik al aangaf.

afbeelding van Egbert_

" Jan Egberts woonde toch aan de NW / Hasselerdijk" Nu ik alles op een rijtje heb gezet, denk ik dat dat een halve waarheid is. Tijdens VOT1748 woont hij er.
Maar ...

Quotes uit je bericht van 17/02/2017 - 11:48: "Volgens het inwonersregister Zwollerkerspel RA nr 656 van 1741 + 1806 .... op nr 13 woont in 1741 Jan Egberts - komt hier vandaan - woont er 20 jr - heeft 6 kinderen - koehouden - rel. G, eigenaar van nr 13 is de Heer van Oldenhof .... genoteerd op nr 13 - gedateerd 1745 aug ? als eigenaar Geertje Derks weduwe"

Je meldt er ook bij dat er in de datum geknoeid is, en dat je Geertje Derks aan Harmen Jans Knol koppelt. Maar die Geertje Derks werd in november 1809 pas weduwe. En hoe je 1745 aug als 1809 nov moet lezen, is mij niet duidelijk. Ik denk dat je het moet lezen zoals het er staat. In augustus 1745 is er een andere eigenaar, en Jan Egbers en zijn gezin verhuizen naar de Nieuwe Wetering.

Volgens de VOT1748 woont op dit erf aan de Oude Wetering het echtpaar Jan Peters en Grietjen Jans. Zonder kinderen, en voorlopig ook zonder verder bekende geschiedenis.

Harm Jans Knol koopt dus niet het erf waar zijn opa boert, of zijn vader. Maar het erf waar opa ooit, vijftig jaar geleden, als pachter zat.

En dan is er nog een bericht waar ik op terug wil komen.

Quotes uit bericht 17/02/2017 - 12:10: "Volgens hetzelfde inwonersregister 1741 + 1806 ... op nr 37 woont in 1806 ... en daar woonde in 1741 Hendrik Broekhuizen - hij komt van Kampen - woont er in 1741 20 jaar - kinderen niet ingevuld - veehouden - rel. G ... woonde daar Gerrit Claasen die zegt hiervan daan te komen, daarbij staat genoteerd : vertrokken naar N. 13".

Daar Hendrik Broekhuis bij de VOT1748 aan de Oude Wetering woont, dat ik eerst dat dat verhuisbericht op Hendrik Broekhuis sloeg. Die volgens de telling van 1748 op nummer 12. Volgens diezelfde telling woont op nummer 13 (Oude Wetering Noordeinde, volgens de zuid naar noord via de oostzijde, en terug naar zuid via de westzijde van de Wetering) Arnoldus Cornelius Reinard, Custos. Oftewel de koster van de kerk. Die woont daar waarschijnlijk sinds hij 23 Decemb. 1741 op attest. van Zwol is ingekomen. De vorige koster is een paar maanden daarvoor overleden en begraven. Gerrit Dijk, Custos. obijt 1741 op Vrijdag 29 Septb. des avonts 10 uuren nae een siekte van agt dagen et sepultus den 6 Octb. Dus die Gerrit Claasen zal koster Gerrit Dijk zijn. In HFG 1723 komt maar één voornaam Gerrit voor, en dat is Gerrit Dijk [custos].

---

Maar dat is bijvangst, ik was eigenlijk op zoek naar Hendrik Broekhuis. Hoewel hij zegt twintig jaar op dezelfde plek te wonen aan de Nieuwe Wetering, zijn er in HFG alleen maar een Henrick Gerrits en een Henrick Herms, geen Hendrik Hendriks Broekhuis. Waarschijnlijk was hij in 1723 nog niet hoofdbewoner, of zelfs nog niet volwassen. Hij zegt van Kampen te komen. Ik heb stadsarchiefkampen.nl doorzocht en gevonden:
Hendrick Gerrijtsen (van Broekhuijsen) en Evertien Alberts laten kinderen dopen te Kampen:

Albert Hendricks (23-06-1695), Gerrijt Hendricks (18-10-1696), Peter Hendricks (01-01-1699), Rutger Hendricks (05-08-1701), Lubbartus van Broeckhuijsen (18-03-1708) en Hendrick van Broekhuijsen (25-11-1711).

Ik kom een Lubbert Hendriks Broekhuizen tegen als pachter op Kampereiland (1754-1758), en vervolgens zijn weduwe Arendje Jans van der Kolk als pachter op hetzelfde erf. En elders op dit forum vind ik :

Arendje Jans noemt zich ook van der Kolk

Den 9 April 1760

De personen van Hendrik Broekhuisen en Barteld Jans worden mits deze aangesteld tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Arentjen Jans van de Kolk bij Lubbert van Broekhuisen in echte verwekt, met namen Grietjen, Hendrik, Barteld, Aaltjen, Evertjen en Jan, welke voogdijschap bij de voogden is aangenomen, zonder arglist.

Coram: M. Valencijn en R. Eckelboom.

De vraag is nu: zijn de dopeling en voogd hierboven dezelfde als de Hendrik Broekhuis die een dochter van Henderina Jans trouwde. En is de Peter Hendriks, de dopeling van hierboven? En daarmee degene die in 1741 op de boerderij woonde waar een paar jaar later Jan Egbers en Henderina Jans gingen wonen een broer van diezelfde Hendrik Broekhuis.

 

afbeelding van ria van bessen

Eigenlijk vind ik je antwoord er niet toe doen, aangezien de kwestie waar het nog steeds om draait nog steeds niet is opgelost.

Op welk erve woonde Jan Egberts als pachter. Het is niet te ontdekken in mijn overzicht.

En het kan ook niet het erf zijn waar Jan Herms Knol op boert, want dat is de Oude Wetering. Er zijn ook geen gegevens meer die dit verhaal duidelijk kunnen maken.

Onderhand heb ik er meer dan genoeg tijd in gestopt. Het is mooi geweest.

Ik wens je verder veel succes.

 

afbeelding van Egbert_

"Op 27 Hendrikus Meuleman  [30 jr oud komt uit Gelderland] in 1830" Dat klinkt als heel ver weg, maar Hendrikus kwam van de Gelderse Dijk. En vanuit de Nieuwe Wetering is dat net zo ver als Zalk. Geboren weet ik niet, maar opgegroeid op de boerderij Yrst of Ierst. Een korte beschrijving van de boerderij via de link hieronder. Hendrikus Meuleman is gedoopt 3 augustus in de RK parochie Koestraat te Zwolle, zv. Joannes Meuleman en Gerrarda IJsseldijk.

https://www.hattem.nl/dsresource?objectid=ffbd384c-397d-4755-894b-6cc644...

afbeelding van ria van bessen

Willem Harm Beuzepol woont op nr 48 in 1830 en 1806

Herm Kooiker woont op nr 47 in 1830 en in 1806 zijn vader Hendrik W. Kooijker

Arend Jacobs zit op nr 46 in 1830 en 1806

Cornelis Prins zit op nr 45 in 1830 en 1806  [jij hebt 46, vermoedelijk een typefout]

Hulleman zit op nr 44 in 1830 en in 1806

Peter Cornelis van Dijk zit op nr 43 in 1830 en 1806

Trijntje Wessels wed. H Bouwman op nr 42  in 1830 en in 1806 

Jacob Lindeboom woont op nr 41 in 1830 en in 1806

Roelof Kroes op nr 40 in 1830 en in 1806 – dit staat genoteerd onder Peter Hendriks eigenaar en bewoner in 1741

Op nr 39 woont Jan Riesebos in 1830 en in 1806

Op nr 38 woont Egbert Lindeboom in 1830 en 1806

Op nr 37 woont Marten Cornelis in 1830 en 1806

Op nr 36 Hendrik C. Lindeboom

Op nr 35 Herm Rietman in 1830 en in 1806 is dit Herm Hendriks van der Wal [weduwe], daarna Willem Overkamp

Op 34 Gerrit Lubbert Riesebos in 1830 en 1806

Op 33 Werner Kamphof in 1830 [was in 1806 Hendrik Arends van der Werf]

Op 32 Willem Pasterkamp in 1830 en in 1806

Op 31 Lubbert Nijboer in 1830 nen 1806

Op 30 Hendrik Herms Rietman x Dieuwertien van Milligen  in 1830 en 1806

Op 29 Hendrik Bosch x Albertien Boxen  in 1830 [in 1806 G.t.Willems Knol wed]

Op 28 Hilbrand van Millegen in 1830 en 1806 [volgens de VOT 1748 is dit de Roubollige hoek !!]

Op 27 Hendrikus Meuleman  [30 jr oud komt uit Gelderland] in 1830 en in 1806 Gerrit Arens van ’t Spijker

Bovenstaande erven staan genoteerd onder de NW

én ...

Jan Egberts woonde toch aan de NW / Hasselerdijk – zie mijn overzicht hier ergens

 

afbeelding van Egbert_

reconstructie bewoners boerenerven aan de Nieuwe Wetering Noordeinde in de 18e eeuw
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam de Pol, eigenaar: Arend van der Pol (kadaster 1832)
gehuwd met Elisabeth de Wilde, zoon van Jacob Arents van de Pol en Femmigje Jacobs de Weert (6 oktober 1754).  Jacob Arents van de Pol was eerder gehuwd met Eva Jans Kalevelt (24 november 1748).
---
Jacob Arents [4] (HFG 1767)
Jacob Arends [3] (HFG 1764)
---
V535 | nr 46 (1830) | nr 1 (VOT1748)
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam de Prins, eigenaar: Cornelis  (Jans) Prins (kadaster 1832)
1800 den 23 Maij, na voorgaande belijdenis tot Ledematen aangenomen. Jentjen Derks (ancilla van Cornelis Jans op de N. Wetering).
---
Gerrit Cornelis [5] (HFG 1767)
Gerrit Cornelisz [5] (HFG 1764)
---
Bij de VOT1748 woont hier de grootvader Cornelis Gerrits met zijn vrouw Jacobje Alberts en vier kinderen.
---
http://www.poldermastenbroek.nl/toen/kruispunt/de-prins
---
| V511 | nr. 46 (1830)  | nr 2 (VOT1748) |
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam Hulman, eigenaar: Hendrik Hulleman (kadaster 1832)
Hendrik Hulleman (1783-1858) huwde Aaltje Cornelis van Dijk (1781-1859) op 26 april 1816, dv. Cornelis Peters en Fennigje Jans (zie verder bij V437).
Hendrik Hulleman woont vermoedelijk sinds zijn huwelijk aan de Nieuwe Wetering, Aaltj van Dijk is er geboren en getogen. (Volgt uit het doopboek van Mastenbroek.)
---
Willem Lubberts [4] (HFG 1767)
Willem Lubberts [2] (HFG 1764)
---
Tijdens de VOT1748 woonde op dit adres het gezin Lubbert Everts en Hendrina Willems, met vier kinderen. Zoon Willem Lubberts [Mastenbroek] heeft de boerderij voortgezet, maar in 1775 met attestatie vertrokken naar Zwartsluis. Zijn kinderen huwden met leden van bekende families uit Zwartewaterklooster: ten Klooster, Kloosterziel, van de Velde.
---
Een verband tussen de familie Mastenbroek en van Dijk heb ik niet gevonden. En ook nog niet vastgesteld wie hier woonden tussen 1785 en 1816
---
| V476 | nr. 44 (1830) | nr. 3 (VOT1748) |
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam van Dijk. eigenaar: Peter Cornelis van Dijk (kadaster 1832)
Cornelis van Dijk was gehuwd met Willempien van Ommen (1787-1866) uit Wilsum op 1 november 1817. Peter Cornelis van Dijk (1791-1869) is geboren (en vermoedelijk ook opgegroeid) aan de Nieuwe Wetering,  een zoon van Cornelis Peters en Fennigje Jans de Vries (gehuwd 16 maart 1777). Cornelis Peters was eerder gehuwd met Jannigje Gerrits (op 1 januari 1773). Jannigje Gerrits(1747-ca 1776) is een dochter van Gerrit Hendriks en Lijsabeth Jans. Gerrit Hendriks is een zoon van Hendrik Arents en Hendrina Jans (uit haar eerste huwelijk dus).
---
Gerrit Hendriks [3] (HFG 1767)
Gerrit Hendriks [4] (HFG 1764)
---
Tijdens de VOT1748 woonden Gerrit Hendriks en Elisabeth Jans op dit erf, en erna vermoedelijk de hierboven genoemde nazaten.
---
| V437 | nr. 4 (VOT1748) |
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam Peters, eigenaar: wed Hendrik Peters Bouwman geb Trijntje Herms Kok (kadaster 1832)
Hendrik Peters is de oudste volwassen geworden zoon van Peter Arents en Lijsabeth Hendriks. Lijsabethe Hendriks is een dochter van Hendrik Arents en Hendrina Jans.
---
Jan Wijchers [4] (HFG 1767)
Jan Wijchers [4] (HFG 1767)
---
| V395 | nr. 5 (VOT1748) |
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam Lindeboom, eigenaar: Jacob Lindeboom (kadaster 1832)
Jacob Lindeboom huwde Aagjen Herms van Bruggen, de weduwe van Roelof Berends van der Vegte
zv Berend Roelofs en Hendrikje Jans, zv Roelof Hendriks en Lijsabeth Hendriks (4 februari 1753), tweede huwelijk van Lijsabeth Hendriks, dochter van Hendrik Arents en Hendrina Jans.
---
Jan Arents [van der Werf] [4] (HFG 1767)
Jacob Hendrix Gesw. (HFG 1764)
---
nr. 6: Jacob Hendriks en Henrikjen Willems (gehuwd ca 1730), met vier dochters (VOT1748). Jacob Hendriks was eerder gehuwd met Janna Albers (ca 1726). Dochter Willemtje Jacobs (1731-??) huwde Jan Arents van der Werf (op 13 april 1755). Dit echtpaar kwam rondom 1766 op deze boerderij wonen. Een famieverband tussen het gezin van der Werf en van der Vegte is niet gevonden.
---
| V299 | nr. 6 (VOT1748) |
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam Kroes, eigenaar: Roelof Kroes
Roelof Arrien Kroes en Fennigje Hendriks van Minnen komen van Vollenhove, en gezien de geboorteplaats van hun kinderen, rond 1816 hier komen wonen. Margje Knol, een kleindochter van Harmen Jans Knol en Geertje Derks Schurink zal achtereenvolgens hun zoons Hendrik (op 9 mei 1844) en Gerrit (op 8 december 1853) huwen.
---
Jan Jans gesw. [3] (HFG 1767)
Jan Jans gesw. [5] (HFG 1764)
---
Harm Jans Knol (1763-1809] zal op deze plaats geboren zijn. zoon van Jan Jans [Knol] en Grietje Harms [Lindeboom]. Na haar overlijden huwde Jan Jans [Knol] Geertruyd Theunissen [op 't IJssel], en na haar overlijden Janna Jacobs [Lingeman]. Niet duidelijk is nog of Jan Jans [Knol] op deze plek gewoond heeft tot zijn overlijden [10-04-1788]. Vermoedelijk heeft Jan Jans [Knol] een boerderij gekocht  in 1769, met als doel, dat zijn oudste zoon Jan Jans Knol [1760-1814] daar boer zou worden. Echter na zijn overlijden is deze boerderij overgegaan naar Egbert Cornelis Lindeboom [1757-1827], die zijn weduwe Janna Jacobs [Lingeman] huwde. Of Jan Jans Knol op de boerderij (S1, Nieuwe Wetering Zuideinde) heeft bewoond vanaf zijn huwelijk (9 juni 1783) tot zijn vaders overlijden in 1788 is (mij) nog niet bekend.
---
nr. 7: Jan Egbers en Hendrina Jans, met drie zoons (VOT1748) en Hendrina Jans (relatie onbekend)
Jan Egberts en Henderina Jans zijn vermoedelijk in 1744 hier komen wonen, vanaf de Oude Wetering Noordeinde.
---
| V285 | nr. 40 (1806) | nr. 40 (1830) | nr. 15 (1839) |
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam - , eigenaar: Diaconie van Mastebroek, geen bewoner vermeld (kadaster 1832)
---
Jan Buerman [2] (HFG 1767)
---
nr. 8: Peter Gerrits, van de armen (VOT1748)
| R282 | nr. 8 (VOT1748) |
===================================================================

NIEUWE WETERING, NOORD EINDE
huisnaam H.Kooiker, eigenaar: Harm Kooiker (kadaster 1832)
---
op 30-04-1792 kopen Hendrik Willems [Kooijker] en Hilligjen Herms [Rietman] "Het erve van ouds geheten Knols erve, gelegen in Mastenbroek op de Nieuwe Weteringe."
het erf is op 19-01-1784 gekocht door Albert ter Windmolen en compagnie.
op 14 november 1783 is begraven Egbertje Kragt
op 25 juni 1783 is begraven Egbert Hendriks
Egbertje Clasen     Kragt, weduwe van Jan     Willems Knol, huwt Egbert Hendriks (17 mei 1767)
9 October 1763, overlijden Jan Willems Knol, Z. van Willem Jans.
---
Egbert Hendriks [4] (HFG 1767)
Wede. Jan Knol [4] (HFG 1764)
---
Jan Willems Knol (ca 1715-1763) huwde op 29 april 1753 Egbertje Clasen Kragt
nr. 9: Willem Jans [Knol] met  Albertien Wessels en zoon Jan (VOT1748)

| R248 | nr 69 (VOT1748) | nr. 47 (1806) |nr. 47 (1830) |
===================================================================
vervallen in 1832
nr. 10: Cornelis Gerrits, oude knecht (VOT1748)
| R197?? | nr. 10 (VOT1748) |
===================================================================

 

afbeelding van Egbert_

Ik heb nog eens goed gekeken naar HFG 1764 en 1767, en zag ineens de systematiek. Er wordt wel degelijk in een noord-zuid of zuid-noord richting genoteerd. Maar dan wel via oost-zijde en west-zijde. Dus van zuid naar noord via de oost-wal van de wetering, en dan terug naar zuid via de west-wal. Of een variant erop. En dan ineens vallen alle puzzel stukjes op z'n plaats. En dan klopt het precies, dat Hendrik Willems Kooiker het erf koopt dat decennia daarvoor toebehoorde aan Willem Jans Knol. Een overzicht volgt.

afbeelding van ria van bessen

zie hieronder bericht nr. 2 wat is bijgewerkt!

 

Pagina's