Info van Burchard Joan van Hattum

DoorAnoniem (niet gecontroleerd)op19/01/2003 - 21:02

Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb afgelopen vrijdag op het Spui in Amsterdam bij de boekenmarkt
twee boekjes over de GESCHIEDENISSEN der stad ZWOLLE gekocht.
Geschreven door Mr Burchard Joan van Hattum
Het 1e boekje is uitgegeven in 1767 te zwolle bij de boekverkopers S.Clement en J.A. van Santen.
Het 2e boekje is uitgegeven in 1768 te zwolle bij dezefde boekverkopers.
Oorspronelijk waren er 3 of 4 boekjes.
Mijn boekjes vertellen de oorsprong van de naam Zwolle.
Het vertelt over Salland vanaf de romeinen en van Zwolle en Middelwyk vanaf het jaar1000 t/m het jaar1559.

In de voorreden (voorwoord)schrijft de auteur, dat: ( kan dit niet in oud nederlands typen s was een soort f )

Onder het gering getal Nederlandse steden, welke oudheden voor als nog onbekent zyn,
en in de duisternissen leggen, is een van de vermaardsten, en meest aansienlyksten
de HANZE en RYKS-STAD Zwolle, Derde Hoofdstad van Overyssel.: van welkers gebeurtenissen ,
tot heden toe, niets in het ligt gegeven is , dan de Latynsche Redenvoeringe over den val van S.Michels Kerktoorn ,
van Christiaan Assueri , wel eer Oppervoogd van Stads Schole: Het klein digtkundig werkjen,
onder de tytel van Overyssels Oog, of Zwolle verheerlykt, in het jaar 1720, door Gerrit van der Horst, des
tijds leermeester der Latynsche taal alhier, aan de wereld medegedeelt: en eindelyk een korte Beschryvinge van Zwolle,
door Le Clerq, welke , gelyk my onlangs berigt is , in het Woordenboek van Hoogstraten te vinden is.

Het sy so het wil, is dit seker, dat het Carspel van ZWolle omtrent het jaar 1000 door dese,
ofte een andere wyfe, die my onbewust is, een der bekendste, voornaamste en volkrykste
Parochien van het landschap van Salland geworden is .Hoofstuk II Blz 22

Ik heb een paar vragen over deze boeken en haar auteur.
Ik hoop dat U ze kan beantwoorden.

Vraag 1: Zijn deze boekjes in uw archief bekend?

vraag 2: Weet u bijzonderheden van deze schrijver. Mr Burchard Joan van Hattum

Indien de boekjes niet bij U bekend zijn, ben ik bereid, indien ze voor de geschiedenis van Zwolle
van groot belang zijn voor dezelfde prijs als ik betaald heb aan u aan te bieden.
Ik ben erg in geschiedenis geinterreseerd, maar dit ben me van het belang bewust,
om onze geschiedenis voor het nageslacht te laten bewaren.

Met vriendelijke Groeten

Eric Koldewijn
e.koldewijn@hccnet.nl