Heel grote predikantenfamilie Brunings uitgezocht

Doorhelenop01/03/2014 - 23:30

Brunings / oude schrijfwijze Bruinings.

Omdat ik een Herman Brunings zocht en diverse malen verdwaalde in deze familie, heb ik ze op een rij gezet en wil dit hier graag plaatsen als hulpmiddel voor anderen.

Mijn Herman geboren ergens in 1730-1735 overigens nog niet gevonden.

Vader vermoedelijk Jan/Johannes

Herman is gehuwd kort na 28-12-1762 te Vollenhove, na att. verleend van Zwolle (waar Hendrikjen gewoond heeft), met Hendrikjen Lamberts (Groenestege).

 

Fouten gezien en/of aanvullingen graag doorgeven hieronder.

 

Bronnen: Diverse op internet, het meest uit verschillende predikantenlijsten van Friesland.

Met dank aan Friesland voor het on-line zetten!

 

Krantenberichten zijn gevonden op www.delpher.nl

 

P.S.

Omdat alles achterstevoren is gezet, staan de uitgezochte families nu op de laatste pagina's.

En omdat intussen aanvullingen geplaatst zijn in betreffende posts, zijn deze nu doorelkaar komen te staan.

 

 

 

Reacties

afbeelding van helen

Predikantenfamilie Brunings I, Zie ook Bruinings II

Gerben Takes, geboren 21-2-1624 Dronryp

gehuwd 1-4-1642 Leeuwarden met Lysbeth Jans

kinderen: Pieter (Bruinings II) en Regnerus

- Regnerus
(volgens tresoar) gedoopt als Reynner 5-12-1666, Leeuwarden
overleden 16-9-1752, Damwoude (85 jaar en negen maanden oud)

gehuwd met:

1. Anna Wesselius, zuster van ds. Herm. Wesselius te Leeuwarden
november 1696 te St. Jacobiparochie
Anna is overleden 27-11-1700

2. te Dokkum ca. 5-3-1702 Margaretha Rooswinkel, van Dokkum

Predikant te:
Damwoude kandidaat; naar Wouterswoude, Driesum en Dantumawoude juli 1697-1752
Kinderen van 1e:

- Gerbrandus, gedoopt 18-5-1699 Dantumawoude

- Geeske, gedoopt 20-10-1700 Dantumawoude

Kinderen van 2e:

- Gerbrandus, gedoopt 28-1-1703 Dantumawoude

- Hermannus, gedoopt 15-6-1704 Dantumawoude
- Hermannus, geboren 20-5-1705 te Dantumawoude, overleden 2-7-1781 te Rotterdam.
gehuwd:
1) sept/okt 1730 Damwoude met zijn nichtje Rinske (overl. 3-12-1738);

2) 1740 met Catharina Seeler; 3) 1748 met Adriana IJsenkoek

Attestatie afgegeven op 24 september 1730

Bruidegom: Harmanus Bruiningh afkomstig van Wyckel

Bruid: Rinske Bruiningh afkomstig van Leeuwarden

Predikant te:
Wyckel; beroepen naar Wirdum intrede 8-6-1732; naar Hoorn 20-11-1735; naar Rotterdam febr.1737, daar emeritus 1776.

- Elisabeth, gedoopt 23-1-1707 Dantumawoude

- Anna, gedoopt 9-9-1708 te Dantumawoude, overleden 9-3-1747 te Driesum
gehuwd 9-3-1730 te Dantumawoude met Ybe Johannes, meester timmerman

- Wijnand, gedoopt op 16-2-1710, Dantumawoude

mr. bakker in Zuiderdrachten

gehuwd 2-12-1736 Drachten met Foukje Ates, geboren 1712 Ureterp, d.v. Ate Ates

dochter geb. 1741 Froukje, gehuwd 25-3-1764 met Bauke Ulbes, broer van haar vaders tweede vrouw:

gehuwd 18-3-1764 Drachten met Sjoukje Ulbes, geboren 1729 d.v. Ulbe Harmens en Taetske Baukes.

- Johannes, gedoopt 7-2-1712 te Dantumawoude, overleden 17-12-1796 's Hertogenbosch

gehuwd 20-9-1739 te Metslawier met Elske van Slooten, gedoopt 4-5-1715 Midlum, overleden 29-3-1784 's Hertogenbosch.

Dochter van Feddo Jans van Slooten, ged. 23-1-1670 Harlingen, overleden 1-4-1724 Tzum en van Trijntje Wibes Munnikhuis, ged. 24-4-1675 Midlum, overl. 29-6-1745 Harlingen

Predikant te:
Kandidaat te Nyawier en Metslawier 26-11-1737; Roordahuizum intrede 18-10-1739; naar Wolvega 19-8-1742; naar 's Hertogenbosch 15-1-1751; emeritus 15-1-1787.

?

Attestatie afgegeven op 28 juni 1728

Bruidegom: Jacob Scheverstein afkomstig van Leeuwarden    

Bruid: Myke Bruiningh afkomstig van Leeuwarden

Opmerking : met attestatie naar Dantumawoude; hij is notaris publicus, NB

 

Kinderen van Gerbrandus:

- Attie, gedoopt op 12-8-1731 Damwoude (naam moeder niet vermeld)

 

Kinderen van Hermannus:

- Margarita Johanna, gedoopt 15-7-1731 Wyckel

- Rinske, gedoopt 12-4-1733 Wirdum

- Myke, gedoopt 3-10-1734 Wirdum, overleden 13-10-1800 Rotterdam

gehuwd met Adam Schrader
- Hermannus Adrianus, geboren 15-10-1738 te Rotterdam, overleden 7-1-1811 te Veere

Gehuwd 8-9-1771 te Workum met Agneta Henrietta Binkes, gedoopt 26-2-1736 Workum, dochter van Pier Simons Binkes en Anna Raardate

Huwelijksnotities:

Ondertrouwregister Gerecht Workum DTB nr. 840, 1686 - 1774 Vermelding:

Bevestiging huwelijk van 8-9-1771

Workum Man: Hermannus Bruining, Workum Vrouw: Agneta Henrietta Binkes

Leeuwarden NB: Hij is dominee; proclamanten gehuwd met een binnengebod; huwelijk voltrokken in het bijzijn van haar vader

Huurt in Workum bij de merkt een deftige huizinge met een grote hof en een plaisirig zomerhuis daarachter.

Predikant te:
Kandidaat te Kolhorn mei 1764; 25-10-1767 naar Workum; 9-8-1772 naar Veere
Van zijn hand zijn de nummers 91, 116, 139, 142, 148, 180 uit den bundel van evangelische gezangen, die in de NH kerk gebruikt wordt (= toen gebruikt werd).

Een ervan is: 'k Wil u o God mijn dank betalen. (Ik ken hem nog)

 

Kinderen van Elisabeth:

Betske, gedoopt 3-11-1720 Leeuwarden 

Vader: Siericus Tjallingy  Moeder: Elysabet Bruyning

Anna Maria, gedoopt 20-10-1728 Leeuwarden 

Vader: Ciricus Tjallingi, secretaris Hof van Friesland  Moeder: Elysabeth Bruyningh

Beitske, gedoopt op 19-11-1730 Leeuwarden   

Vader: Ciricus Tjallingi, secretaris Hof van Friesland  Moeder: Elysabeth Bruyning

 

? Gedoopt op 19 augustus 1740 in Leeuwarden: Rinske  

Vader: Johannes Gerkes  Moeder: Heleena Bruining

 

Kinderen van Wijnand:

- Froukjen, geboren 28-5-1741 Drachten, gedoopt 11-6

- Regnerus, geboren 5-12-1765 Zuider Drachten, gedoopt 8-12 Drachten

- Ulbe, geboren op 22-5-1768 Zuider Drachten, gedoopt 29-5 Drachten

Huwelijk 20 mei 1804 Drachten met Willemke Ebeles, van Zuiderdrachten

Op 10-1-1801 wil hij bakkerij en gereedschap verhuren, in mei 1801 te aanvaarden.

Later verkopen. Leeuwarder Courant 22 en 29-11 en 6-12-1806:

Verkoop van een Capitale Huizinge, waarin een Bakkery, Voorhuis met Kamertje, Voorkamer, Achterkamer, Bakhuis, Schuur en Afdak, met een Regenwatersbak en Bleekveld in de Zuider Drachten aan de Vaart en aldaar met no. 15 bekend, wordt door de eigenaar Ulbe Bruining bewoond en gebruikt.

- Taetske, gedoopt 26-12-1769 Drachten

 

Kinderen van Ulbe Wynants:

- Wynand,  geboren 13-9-1804 Zuiderdrachten, gedoopt 7-10

- Sjoukjen, geboren 27-9-1805 Zuiderdrachten, gedoopt 13-10 

- Wynand, geboren 13-10-1806 Zuider Drachten, gedoopt 2-11

- Ebele, geboren 25-8-1808 Zuiderdrachten, gedoopt 18-9

- Oene, geboren 26-10-1810 Zuider Drachten, gedoopt  30-12

- Regnerius, geboren 2-12-1811 Zuider Drachten, gedoopt 5-1-1812

 

 

?Adriana Hermanna, geboren 26-6-1772 Hindeloopen, gedoopt 19-7

dochter van Wilhelmus Heshusius en Rinskje Bruining

doopheffer A.H. Binkes, huisvrouw van ds. H.A. Bruining te Workum

Adriana Hermanna, geboren 1-7-1773, gedoopt 4-8

van dezelfde ouders

 

Hindeloopen, huwelijk op 2 december 1770 

Bruidegom: Wilhelmus Heshusius afkomstig van Hindeloopen

Bruid: Rinske Bruining afkomstig van Workum

Opmerking : hij is weduwnaar; hij is dominee

 

 ? 1 mei 1787 Regnerus Petrus Bruining gekozen tot schepen van Rotterdam

afbeelding van helen

?

- Gedoopt op 8 mei 1757 in Harlingen Jacob  

Vader: Albert Bruining  Moeder: Christina Hendrina Tersoek

- Gedoopt op 23 september 1759 in Harlingen Frederica,

Vader: Albert Bruining  Moeder: Christina Hendrina de Jong

- Gedoopt op 23 maart 1761 in Harlingen Christiaan H,

Vader: Albert Bruining  Moeder: Christina Hendryna Tersoek

 

- Gedoopt op 11 maart 1764 in Harlingen Dames (zoon)  

Vader: Albert Bruining  Moeder: Maria Tjerks Roosma

- Gedoopt op 9 juni 1765 in Harlingen Dames (zoon),

overleden 9-12-1800 Amsterdam

Was op  1-11-1797 wijnhandelaar te Amsterdam

1-1-1788 Luitenant binnen de stad Amsterdam

Suppoost van de Weeskamer en Makelaar te Amsterdam

Had zijn 'Comptoire' op de Fluweele Burgwal, by de korte Niezel

Vader: Albert Bruining  Moeder: Maria Tjerks Roosma

- Gedoopt op 26 augustus 1766 in Harlingen Jannetie  

Vader: Albert Bruining  Moeder: Maria Tjerks Rosema

- Gedoopt op 5 januari 1768 in Harlingen Baafie  

Vader: Albert Bruining  Moeder: Maria Tjerks Roosma

 

afbeelding van helen

Andere tijden.

Uit de 's Gravenhaegse Courant van 17-4-1724:

Petersburg 25 maart

De eerder gemelde Rocketin die de Juwelen van onze Keizerin gestolen en de pyninging uytgestaen had, zonder het feyt echter te bekennen, is tot inkeer gebracht door den Heer Bruyning Superintendant van Riga. Deze den gevangene onder andere voorhoudende het exempel van Achan, die de geroofde goederen en kleynodien verborgen had, en daarom ter dood gesteenigd wierd; begon hy te suchten en te vragen of 'er nog wel pardon voor 't leven te hopen was, daer zijn Keyzerl. Majt. zelf hem te vergeefs genade beloofd had, indien hy zyne misdaed had willen belyden.

Hy bekende dan schuld, en de gemelde Heer Bruyning, die hem daartoe gebracht had, bewoog onze Monarch tot zo veel ontferming, dat hy hem 't leeven schonk. Men bracht hem echter op een schavot, daer het blok en de byl gereed lagen om hem te onthalsen; maer als de slag zou worden gegeeven kreeg hy pardon; waer na hy nog 25 slagen met den knoet ontfing en op 't voorhoofd even boven zyne winkbraeuwen gebrandmerkt wierd.

afbeelding van helen

Dank je Jettie!

Zal eens even zien.......

 

Bij die in Purmerend lijkt er Mr. voor te staan.

 

Ook bij het huwelijk 19-8-1703 te Purmerend (beide van Purmerend) staat er Mr. voor zijn naam.

In welk vak zou hij een meester geweest zijn?

 

Ook nog een huwelijk van Tymon Dirksz Bruyning 8-4-1697 te en van Purmerend,

dus daar woonden zowiezo al een Dirk en een Evert met kinderen.

 

En de getuige van 1e is van een Garbrand Bruyning..... 

'k Zie nog niet meteen een verbinding met de bakkers/dominees uit Leeuwarden, maar dat hoeft ook niet.

 

Van Haarlem vond ik zomaar van alles in 1 krantenberichtje.

Oprechte Haerlemse Courant dd 6-1-1780

Er wordt gezocht naar Nicolaas Bruyning, in 1742 geboren te Haarlem

zoon van Jan Bruyning en Johanna van Gorp te Middelburg

In 1762 bij zijn vader weggegaan en sindsdien vermist.

Hij wordt gezocht in verband met de erfenis van zijn grootmoeder

Geertje Pieterse Dol, wed.e van Jacobus van Gorp, overleden in 1750 .

Zijn zus Geertruy is gehuwd met Teunis Smit

afbeelding van jettie

Purmerend dopen NH:

1705: vader Pieter Evertsz Bruijning, moeder Wulmoet Kerstens Soet

doop van zoon Evert

Getuige: Wulmoet Garbrants Bruijning

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31168-11344-71?cc=2037985&wc=M5PZ-K6F:382016901,382022501,383935301  (zelfde ouders, get. Geertje Jacobs Tede)

en:

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31168-11363-65?cc=2037985&wc=M5PZ-K6F:382016901,382022501,383935301

In Den Haag en Haarlem zit ook veel Bruijning overigens

Jettie

afbeelding van helen

Deze hier maar even geparkeerd, voor het geval dat.....

Ooit zal ik de mijne toch hopelijk wel vinden!

 

Bildt, het, huwelijken 1605

Vermelding: Bevestiging huwelijk in 1605 in St. Annaparochie

Bruidegom: Jan Bruyningh afkomstig van Steenwijk    

Bruid: Marie Gerrytsdr Opmerking : hij is schoenmaker

 

 

Aanvullingen toegevoegd bij Bruinings I, II en IV

afbeelding van helen

Brunings IV

Christian Bruinings (broer van David), gehuwd met Metta Meyer

Kinderen:
- Christianus, predikant te Mannheim en professor te Heidelberg

- Johan Melchior, predikant te Bozenheim in de Palts

- David, geboren 8-12-1704 te Bremen, overleden 16-6-1749 Amsterdam, in den ouderdom van vier-en veertig jaaren, ses maanden en agt dagen.

Studeert eerst in zijn geboortestad en vanaf 1726 in Heidelberg in de Palz, waar hij op den 27 ste november 1726 SS.Ministerii Candidatus wierd.

Gehuwd 16-6-1729 met Elisabeth Margaretha Six, dochter van Wolfgang Six, predikant en inspector te Creutsnach.

Predikant te:
Flossheim, bij Worms in Dld, bevestigd 20-2-1729; naar Neckerau bij Mannheim 23-9-1732; naar Amsterdam op 3-4-1741 bevestigd in de Nieuwe Zijds-kapel door J.Tijken.

- Hermannus, geboren 4-3-1708 Bremen, overleden 6-4-1777 Drachten
Gehuwd op 22-11-1733 te Neerbosch met Anna Maria Doelman, ged. 5-2-1708 Nijmegen

dochter van Michiel Doelman en Catharina Hattevier gehuwd op 20-3-1707 Nijmegen

Predikant te:
Ooy en Persingen (had toen 10 lidmaten!), als kandidaat in 1731 en bevestigd op 3-8-1732; Hasselt (Ov.), bevestigd op 7-7-1737; Noorder en Zuider Drachten, bevestigd 19-4-1761.

Kinderen van David (bij zijn overlijden):
- Christiaan, geb. 3-11-1736 Neckerau in de Palz, overleden 16-5-1805 Den Haag

- en vier dochters

Kinderen van Hermannus:

- Anna Constantia, gedoopt 22-1-1736 Nijmegen, getuigen: De Graaf en Gravin van Bijland, Heer van Ooy en Persingen

- Christiaan Jacob, geboren te Ooy, gedoopt door zijn vader op 17-3-1737 getuige 1 kan ik niet goed lezen. 2. Catharina Hattevier

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-32996-5691-49?cc=2038506&w...

overleden 23-10-1794 te Herwen en Aerdi

Doniawerstal,  bevestiging huwelijk op 10 december 1769

Bruidegom: Christiaan Jacob Brunings afkomstig van Goingarijp - Broek    

Bruid: Tietje Staak afkomstig van Sneek

Opmerking : dominee

Predikant te:

Kandidaat in Goïngaryp en Broek 24-7-1763; naar Herwen en Aerdi 1-6-1777

- Metta Catharina, gedoopt 20-7-1738 Hasselt

- Maria, gedoopt 5-5-1740 te Hasselt

- Anna Magdalena, gedoopt 1-5-1743 te Hasselt

- Elsabetha, gedoopt 8-9-1745 te Nijmegen, getuigen:

David Brunings pred. te Amsteldam en Elsabetha Maria Sixt

- Nathanael Hermannus, gedoopt 24-8-1749 te Hasselt

- Daniel Hermannus, gedoopt 5-1-1752 te Hasselt

 

kinderen van Christiaan Jacob:

Herman, geboren 9-10-1772 Goïngarijp gedoopt 11-10

- Doetje, geboren 28 april 1775 Goïngarijp gedoopt 30-4

 

? Van Christiaan, (zn. van David) die in Den Haag woonde?

Lemsterland, bevestiging huwelijk op 31 oktober 1810 in Lemmer (NH)

Bruidegom: Pieter Fredrik Christiaan Brunings    

Bruid: Johanna Maria Geertruida Frederici

Opmerking : hij luitenant in dienst van zijne majesteit den keizer der Franschen, reeds bij procuratie in den echt verenigd te Den Haag, thans hier getrouwd

 

 

 

Deze lijken hier nog ergens bij te horen:

Michiel Bruining, gehuwd met Geertruyt van Bijland

kinderen:

- Antoni, gedoopt 28-6-1719 Amsterdam

- Johanna, gedoopt 25-9-1720 Amsterdam

- Anna Elisabeth, gedoopt 27-11-1722 Amsterdam

- Antoni, gedoopt 3-7-1726 Amsterdam

- Jason, gedoopt 17-10-1728 Amsterdam

- Antoni, gedoopt 14-6-1730 Amsterdam

- Geertruyd, gedoopt 7-10-1731 Amsterdam

- Michiel, gedoopt 11-2-1733 Amsterdam

- Maria, gedoopt 26-5-1734 Amsterdam

- Michiel, gedoopt 8-5-1735 Amsterdam

- Michiel, gedoopt 2-12-1736 Amsterdam

 

?

Vader: Doede Klaases, burgemeester  Moeder: Anna Elisabeth Bruining

- Geboren op 11 december 1775, gedoopt op 4 februari  Hindeloopen: Elisabet  

- Geboren op 27 juni 1777, gedoopt op 16 juli Hindeloopen: Antke  

- Geboren op 6 december 1780, gedoopt op 7 januari 1781 Hindeloopen: Klaas

- Geboren op 27 juni 1784 Gedoopt op 1 augustus Hindeloopen: Daniel  

- Geboren op 12 augustus 1789, gedoopt op 13 september Hindeloopen: Symon

- Geboren op 13 november 1791, gedoopt op 11 december Hindeloopen: Antke

 

afbeelding van helen

?

Christiaan Jacobs Bruinings, Joure. Jl. 1862.

Meester zilversmid

 

G.C. Bruining in 1797 zilversmid, huurder van een schoon huis cum annexis in de Kerkstraat te Makkum

afbeelding van helen

Haarlem:

De meeste hofjes werden gesticht door rijke personen die geen kinderen hadden.

De stichter van het Bruiningshofje, Jan Bruininck Gerritsz, had er zeven!

Tijdens zijn leven kocht Bruininck huisjes rond zijn eigen woning op.

Uit deze bezittingen is rond 1610 het hofje ontstaan. Het Bruiningshofje heeft geen regentenkamer, dit komt waarschijnlijk doordat het hofje een ‘familieaangelegenheid’ was en men gewoon thuis vergaderde.

afbeelding van helen

Aanvullingen geplaatst bij Brunings IV

Pagina's