Gerrit Harms van de Mate en Judit Sibrands van de Oostermate onder IJsselmuiden

DoorEgbert_op18/09/2018 - 17:00

Judit Sibrands is gedoopt in Mastenbroek, 1737, dv Sijbrand Claassen en Marrigje Everts.

Het echtpaar laat vijf kinderen dopen Geertje (1755), Geertje (1757), Margje (1761), Harm (1765) en Klaasje (1776). De laatste vier worden volwassen en trouwen.

 

Judit hertrouwt Jannes Eijnbert Velthuijs en daarna ene Jan Willems.

 

Wie weet wie de ouders zijn van Gerrit Harms, op grond van de vernoemingen zouden ze Harm en Geertje geheten hebben.

 

Verder ben ik bezig met een reconstructie van de erven en hun bewoners in de Asschet, Kamperzeedijk. Aanvullingen zijn welkom!

Reacties

afbeelding van ria van bessen

En dat staat toevallig ook niet in de gegevens van Albert de Leeuw?

Ik heb op dit moment geen idee, maar heb er ook nooit naar gezocht.

afbeelding van Egbert_

Uit de kwartierstaat Albert de Leeuw:

316. Hendrik Egberts Jonker, geb. omstr. 1685, † Mastenbroek 3 juni 1750, tr. 1e Lubbigje Roelofs, geb. omstr. 1690, † vóór 11 dec. 1720, dr. van Roelof Herms en Geertje Derks; tr. 3e omstr. 27 april 1726 Aaltje Peters, geb. omstr. 1700, dr. van Peter Egbers en Aeltien Jans; zij hertr. omstr. 3 mei 1754 Jannis Jans; tr. 2e omstr. 24 dec. 1720
317. Merrigien Harms, geb. omstr. 1682, † IJsselmuiden vóór 27 april 1726

Vraag is nog steeds, is dochter Geertien Hendricks (Jonker) dezelfde als de grootmoeder van Jan Lubberts Riesebos (x Klaasje Gerrits van de Maat)?

afbeelding van ria van bessen

De voogdijakte zat dus inderdaad niet in Zwollerkerspel.

Deze Hendrik Egberts is niet dezelfde als die uit Ijsselmuiden. Want die uit Ijsselmuiden heeft een voogdijstelling dd 27-4-1726 Ijsselmuiden en een zoon Egbert bij zijn overleden vrouw Merrigien Herms.

Aanvulling - Alhoewel ?

Dan is hij gehuwd als wedr. met Merrigien Harms? Wonende aan de OW in 1723 in Ijsselmuiden.

 

 

afbeelding van Egbert_

Ondertussen heb ik de beschikking over foto's van de indices van schoutambt Genemuiden nr. 3318.

Dat bevat een schat aan gegevens, waarmee ik de recontstructie van de bewoners van erven in de Asschet kan aanvullen. Op enkele opmerkingen in deze discussie wil ik terugkomen, ter aanvulling

Ria schreef 20/09/2018 - 21:54: Ik heb geen voogdijakte gezien van Hendrik Egberts als wedr. van Lubbigjen Roelofs.

Gevonden: Akte van voogdijstelling en erfuiting / Fol.no.: 75vo-76, inv.nr. 3318 / Datum 11-12-1720
Door: Hend. Egberts
Jonker, vergezeld met Harmen Roelofs tevens oom, en Aart Lambers, als mombaren over zijn minderjarig kind
T.G.V.: Zijn minderjarig kind Geertien Hendrickx uit het huwelijk met wijlen zijn vrouw Lubbgien Roelofs
N.A.V. Het 2e huwelijk heeft comparant beloofd, dat zijn dochter haar moeders erfdeel zal ontvangen plus een stuk land.
P.S. Geertien Hendricks en echtgenoot Harmen Gerrits, verklaren bovenstaande te hebben ontvangen. dd 15 juni 1730.

VRAAG: Kan de datum van ontvangst een transcriptiefout zijn. Als er stond 15 juni 1738, zou het precies passen bij Harmen Gerrits op de Nieuwe Wetering, wiens zoon Lubbert en zijn nakomelingen zich Riesebos zijn gaan noemen.

Verder had ik me afgevraagd waar Hend. Egberts Jonker woonde aan de Zeedijk. Gevonden: 3 apr 1727, Berent Dreesen en zijn echtgenote Jentien Jans kopen van Hendrick Egberts Joncker, weduwnaar wonende te IJsselmuiden: huis bergschuur, werf en bogaard en het Rietland tot aan de Hoogedijk, liggende ten oosten aan het land van Anna Jacobs, vrouw de Haane, ten zuiden 't Boven Gasthuis van Campen, ten westen 't Buiten Gasthuis van Campen, vervolgens ten noorden aan de Camperdijk.

Hendrick Egberts Joncker was hier nog weduwnaar, dus kort voor zijn trouwen met Aaltje Peters. Het erf van Berent Dreesen is bekend, heel dicht bij de Veneriter Zijl.

 

afbeelding van Egbert_

Dat klopt, dochter Hillichien Roelofs ~14-03-1708 te Hasselt trouwt rond 5-5-1730 met Peter Harms. Op 5-5-1730 is de erfuiting van Peter Harms naar de kinderen van zijn overleden vrouw Sophia Gerrits.

Deze gegevens komen uit de kwartierstaat Visscher-Stoel.

trouwboek Hasselt 04-05-1705: Roelof Herms J.M op ter Wee en Lubbegien Herms J.J. tot Streukel

Roelof Herms weduw in Strockele en Gerrigien Everts J.D. aan de Hasselaardijk ingeschreven 16 maart 1707 [Trouwboek Hasselt]

Gerrigjen Everts hertrouwde: 10-6-1722: Jan Hendriks, j.m. wonend op de Leemkuijle, trouwt met Gerrechien Everts, weduwe aan de Hasselerdijk [Trouwboek Hasselt]

afbeelding van ria van bessen

Egbert, even wat anders.

Bij het zoeken vanwege het andere topic, vond ik in Hasselt de erfuiting van ene Roelof Harms gehuwd met Gerrigjen Everts wonende aan de Hasselerdijk. Roelof is overleden, zij gaat hertrouwen met Jan Hendriks uit Dalfsen [trb Hasselt 10-6-1722].

Ze heeft 4 onmondige kinderen m.n. Hilligien, Evert, Hendrikje en Harmen Roelofs. Datum akte 1 juli 1722 bron Hasselt hoogschoutambt nr 3130

Is deze Hilligien wellicht hertrouwd aan Peter Harms aan de zeedijk? Ze heeft nl een dochter Gerrigje en een zoon Evert, die namen komen dan van haar zijde.

Deze Roelof Harms was voogd over Albert Hendriks de onmondige zoon van Hendrik Alberts. In de plaats van Roelof wordt na zijn overlijden, voornoemde Jan Hendriks [2e echtgenoot] aangesteld op 22 juli 1723.

Geen voogdijakte Albert Hendriks gevonden, de momberstellingen e.d. beginnen op 9-5-1709 en daarvoor is niets bewaard gebleven.

afbeelding van Egbert_

Nog een keer terugkomend op het vuurstedenregister van 1751. Op de scan lees je het volgende:

  • 13 Sabe 1 Dito nú Jan goris Erkelens
  •                       2 dito
  • 14 Sabe het Spijker nú Jan goris Erkelens
  •                                           Dit vervalt

Volgens mij moet je dit lezen als:

  • (volgnummer) 13, Sabe (eigenaar in 1682,) 1 vuurstede, Jan Goris Erkelels (eigenaar in 1751).
  • (volgnummer) 14, Sabe (eigenaar in 1682,) het Spijker (beschrijving van het huis,) 2 vuurstedes, Jan Goris Erkelens (eigenaar in 1751). Het huis komt te vervallen, het wordt afgebroken.

Als je het zo leest, past het precies in het verhaal, dat tegenover het Witte Schaap een versterkt huis heeft gestaan dat lang geleden is afgebroken. Het huis zou dan gestaan hebben in de boomgaard, volgens kadaster 1832, tegenover het Witte Schaap. De verbinding van het Witte Schaap met het Spijker zou dan zijn, één en dezelfde eigenaar en aaneengesloten percelen.

Het is geen bewijs dat het zo geweest is, maar vooral bewijs dat het niet onmogelijk is dat het zo geweest kan zijn.

Vraag blijft dan natuurlijk wel, was het Spijker in 1748 (volkstelling) nog bewoond? En zo ja, door wie? En wanneer is het afgebroken?

 

afbeelding van van'tspijker

Egbert,

Je citeert een vraag van mij van drie jaar geleden, (waarop wel leuke reacties, maar geen antwoord op, of oplossing voor mijn probleem van toen, kwamen.  Inmiddels denkt ik ook anders over de situatie van toen en je hebt groot gelijk  als je stelt dat ik toen een (te gemakkelijke, en niet onderbouwde) inschattingsfout maakte.

Frits.

afbeelding van Egbert_

de locaties weet van de huizen van Berent Peters en Jan Klaassen Dekker, omdat in 1768 Ebert Peters (samen met Jan Hermsen) het daartussen gelegen huis kocht.

Door van'tspijker op vr, 30/10/2015 - 22:13

Zoals inmiddels bij velen bekend zoek ik al jaren naar de juiste locatie van waar eens een ""spijker"" (de oorsprong van mijn familienaam) stond aan de Kamperzeedijk. Ik denk dat ik er nu heel dicht bij ben, maar de juiste locatie en het harde bewijs ontbreekt nog.

Het lijkt er sterk op dat het moet hebben gelegen ergens in de buurt van (daartussen zelfs ??) de twee kolken ten zuiden van de dijk, juist ten westen van de bebouwing van Kamperzeedijk West.  Het huis/spijker was gebouwd ""op dijkgrond"" en had een ""berg"" . Het was in 1675 eigendom van de familie Sabé te Kampen, daarna van een schoonzoon Jan Gores Erkelens, daarna (direct of indirect) van de familie Hendrik Andries (x Dirkje Dirx) die het in 1768 verkochten aan Evert Peters  (en Jan Herms).

De directe buur toen ten oosten was Berent Peters  (Faber), andere buren ten oosten  waren wellicht Hendrik v.d. Berg en Berend Driessen (of nazaten daarvan).

Ten westen van het spijker zou de directe buur zijn geweest Jan Klaassen (Dekker) en mogelijke verdere westelijke buren daar Lubbert Hendriks en Harmen Roelofs  (of nazaten).

Ten eerste wil ik graag wijzen op de opmerking van Ria:

Door ria van bessen op vr, 05/10/2018 - 15:09

... Maar ik denk wel dat je er rekening mee moet houden dat er dus ook huisjes waren die geen vuurstede hadden. 

En dat is inderdaad juist. Jou stelling over direct buren van 30/10/2015 is gebaseerd op het vuurstedenregister van 1751. En de Jan Klaassen (Dekker) die je noemt was eigenaar van nr. 15 van het vuurstedenregister in 1682 (!). In 1751 was dat Lubbert Hendriks, en op nr. 16 was Harmen Roelofs eigenaar. Volgens de volkstelling 1748 woonde Peter Jacobs daar nog tussenin.

Berent Peters zit ook in de VOT 1748. Ik vermoed dat deze Berent Peters een halfbroer is van Evert Peters (van het Spijker).

Echter volgens de VOT 1748 zijn er zes huizen tussen Lubbert Hendriks en Berent Peters, en volgens het vuurstedenregister zijn er twee huizen tussen Lubbert Hendriks en Berent Peters. Dus vier huisjes zonder vuurstede, zoals Ria al schreef.

Er wordt gekocht van Hendrik Andries (x Dirkje Dirx). trouwboek Mastenbroek: 1760, Den 17 Octb. ten Houwelijk opgetekent, voor de iii maal, Hendrik Andries Bos J.M. aan de Zee-dijk, met
Dirkje Dirks J.D. in Masteb.

In de volkstelling van 1748 woont direct naast Berent Peters (richting het Witte Schaap) ene Andries Bos. In een huis zonder vuurstede, neem ik aan. En ik vermoed dat dit het huis is dat Evert Peters en Jan Herms kochten.

Mijn vermoeden, dat Het was in 1675 eigendom van de familie Sabé te Kampen, daarna van een schoonzoon Jan Gores Erkelens, daarna (direct of indirect) van de familie Hendrik Andries (x Dirkje Dirx) een onjuiste interpretatie van bronnen is. Tenzij je natuurlijk een transportakte gevonden hebt waar dat uit blijkt. Die overdracht zou tussen 1751 en 1768 moeten hebben plaats gevonden.

afbeelding van van'tspijker

Egbert, (jouw berichten Vrijdag j.l.)

Als ik me goed herinner (dat stukje van de akte heb ik niet (meer)) werd het huis van het erve Witte Scaap gekocht door een van Ingen, een zoon van de eigenaresse. Ik kon toen de naam van Ingen niet thuis brengen; nu is dat probleem wellicht opgelost.

Het probleem Waterstein ligt kennelijk niet zo eenvoudig.  Als dat in de middeleeuwen al speelde moeten we niet vergeten dat de Zeedijk toen de grens was tussen land en water en mag worden aangenomen dat ten noorden van de dijk dus ook gewoon vis zwom.  Ik weet wel van conflicten over visrechten, maar heb geen details. Verwijzen naar alleen het Zwarte Water lijkt me te gemakkelijk.

Op 22.09 vroeg ik of jij de locaties weet van de huizen van Berent Peters en Jan Klaassen Dekker, omdat in 1768 Ebert Peters (samen met Jan Hermsen) het daartussen gelegen huis kocht.  Dat hoeft natuurlijk niet het spijker te zijn  geweest maar het zou natuurlijk wel kunnen.  Ik kan jouw reactie niet terugvinden; of kijk ik niet goed  ??  Toch in elk geval wel een interessant gegeven lijkt me.

Frits

 

Pagina's