Evert Willems ca.1655 Hasselerdijk

Doorharm56op01/01/2016 - 20:39

Inleiding

Willempje Everts gedoopt 23 novembert 1692 Hasselt, vader Efert Willems "Huisman", moeder Aghtie Lubers. Huisman zie ik als betrekkelijk, in het doopboek van Hasselt staat vrij vaak huisman.

Dit huwelijk heb ik erbij gevonden Zwolle NG, ondertrouw 9 maart 1689, huwelijk op 2 april 1689.

Evert Willems w. Aeght Lubberts j.d. beijde aen d Hasselerdijck.

 

Evert Willems is weduwnaar en dan probeer je het eerste huwelijk te vinden.

Ondertrouw 24 oktober 1685

Evert Willems van der Vecht alhijr en Helena Meijers van Swarte-Sluijs De proclamatien gaen mede te Groningen

 

Evert Willems heeft veel relatie met de familie Lubberts, Door het bestuderen van de Generale index kwam ik er achter dat Evert Willems een derde maal een huwelijk aangaat als weduwnaar. Ook dat er in de zelfde periode waarschijnlijk twee Evert Willems in de omgeving van Zwolle leefden.

Aagte Lubbers is gedoopt 24 juli 1664 Hasselt, vader Lubbert Arents en moeder Aaltie Herms.

 

Zwolle NG ondertrouw 14 mei 1698 en trouw 31 mei 1698

Evert Willems wed: en Margjen Lubberts j.d. SG sijn swager en Neef HGet de moeder Hij moet erfuitinge doen.

 

Zwolle NG ondertrouw 8 juli 1699 en trouw 25 juli 1699

Evert Willems wedunaer en Jannighien Hendrickx Bivanck j.d. SG Arent Lubbers en Hendrick Bivanck HG de vrou van Hendrick Bivanck en Lubbegien Teijnes [hij] moet ervuiting doen.

 

Dit laatste huwelijk lijkt me de meest waarschijnlijke; Evert Willems en zijn vrouw Jennigje Hendrix laten op 19 februari 1702 hun dochter Aagtie dopen.

Evert Willems is ook getuige bij ondertrouw op 12 oktober 1695 bij het huwelijk van Arent Lubberts en Merregien Peters

 

12 december 1686 Evert Willems "van der Vecht" zoon van Hilligjen Jansen en man van Helena Meijers.

De vraag is Evert Willems die op 2 april 1689 trouwt met Aagte Lubberts eerder getrouwd geweest met Helena Meijers en later met Jannegien Hendriks. En eventueel anders bijzonderheden.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

In mijn laatste reactie had ik gezegd. werk aan de winkel. Het voogdij kaartje van het Stadsarchief Kampen geeft aan:

Momberboek 1720 - 1745 fol. 150

Vader: Gerrit Jansen Ruiter                                                                               

Moeder: Elisabeth Vrijlink                                                                                 

Kinderen: Anna, Jan, Teunis en Hendrik Gerrits                                                     

Voogden: Herbert ............, Theunis Zarris                                                           

Datum: 23 jan. 1741

Verrassend was de familienaam van de moeder Elisabeth Gerrits. Voor de samensteller van deze kaartjes zal de acte wel niet makkelijk leesbaar zijn geweest. Herbert ....., zou Herbert Gerrits Vos kunnen zijn.

Teunis Sarris kunnen we ook in het Pachtersboek van Kampereiland vinden, Hij volgt de erfgenamen van Gerrit Jans Ruiter op in 1744 op Erf 44/de Brink.

Ondertrouw/huw. Hattem, 9 mei 1733/31 mei 1733

Teunis Sarris j.m. op de Meente onder Hattem en Janna Gerrits j. d. te Zwolle

In 1746 is Teunis Sarris weduwnaar                                                                     

RAK 101 fol. 287 23-05-1746                                                                               

Voogden: Harmen Gerrits, Jan Gerrits en Willem Bouwmeester                             

 Bron Kampen Notarieel: Annick Alink

Misschien is er iemand die met de familienaam Vrijlink op de hoogte is (omgeving Mastenbroek - Zwolle) en kan een reactie  geven.

afbeelding van harm56

Ik zag op de site dat op deze discussie is gereageerd.

Gerrit Jans de Ruiter en Elisabeth Gerrits

Tegen het houden des H. Avondmaals in ’t somer 1723  zijn met Kerkelijk getuigenis van Mastebroeck aangekomen Gerrit Jans en Lijsbeth Gerrits zijn huisvrou

(lidmaten Campereijlant)

Dit: 25 mei [1722] het kind van Gerrit Jans en Elisabeth Gerrits egtel: en is genaamd Annechien

(dopen Campereijlant)

Teunis en Elisabeth laten 6 kinderen dopen op het Campereijlant

Annechien op 25 mei 1722

Jan op 29 februari 1724

Teunis 20 januari 1726

Jan 6 mei 1728

Jannigje 24 september 1730

Hendrik 7 september 1732

Januari 1741 is er waarschijnlijk een groot ongeluk gebeurd op het Campereijlant, want op 14 januari worden Gerrit de Ruijter en zijn vrouw bet. 7=0=0 in de Buitenkerk begraven.

518. Eodem [6 Maert 1741], fol.172vo. Op de Requeste van Teunis Janis remonstreerende hoe hij van de mede voogd over de kinderen van Gerrit Jansen gewesen meijer van ’t erve den Brink bij publijke veilinge heeft gekogt het huis en opstal van voorschreven erve voor 700 Carolij guldens versoekende daer toe approbatie als mede dat de resteerende pagtjaren expireerende Petri 1744 op hem mogten worden overgeschreeven. Was geapost: Schepenen en Raden approbeeren ’t versoek bij Requeste gedaen en sullen de overige pagtjaren op den Requestrant worden overgeschreven.

(uit Apostillen Campen deel 26N)

We zullen de voogdijkaartjes op het archief moeten raadplegen wie er  naast Teunis Jans voogd is in 1741. Ik weet het niet, werk aan de winkel.

 

Ondertrouw. 23 april 1651 Campereijlant

Evert Jochems van Hasselt j. m.

Anna Gerrits van ’t Eijland j. d.

16 mei alhier getrouwt

Kinderen van Evert Jochems en Anna Gerrits

Jochem gedoopt 5 november 1752 Buitenkerk

Gerrit gedoopt 3 oktober 1753 Broederkerk

Jan gedoopt 25 januari 1756 Buitenkerk

Willem gedoopt 1 januari 1758 Buitenkerk

Elisabeth gedoopt 3 februari 1760 Buitenkerk

Arent gedoopt 20 december 1761 Buitenkerk

De moeder wordt 4 maal Annechien Gerrits 1 maal Anna Gerrits en 1 maal Leene Gerris (1758) genoemd.

 

Harm

 

afbeelding van De Ruiter Kampen

interessant stukje tekst. In het parenteel in mijn bezit van Gerit Jans de Ruiter staat geen dochter genoemd.

Generatie I

I.        Gerrit Jans de Ruiter, geb. circa 1700 te Mastenbroek, veehouder, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 16 feb 1741, tr. (hoogstens 22 jaar oud) voor 25 mei 1722 te Mastenbroek met Elizabeth Gerrits, geb. te Mastenbroek, veehoudster.

 Gerrit is van 24 oktober 1722 tot 1723 veehouder aan de Brinkweg op het Kampereiland erf 43, de Kleine Modderkuil en van 1723 tot circa 1741 aan de Brinkweg erf 44. Elizabeth en/of de erfgenamen van Gerrit zetten de pacht van erf 44 door tot 1744.

          Uit dit huwelijk een zoon:

1.       Teunis Gerrits, geb. in 1728, begr. op 5 sep 1807 te Kampen, volgt II.

afbeelding van ria van bessen

In Zwollerkerspel is ene Evert Willems gehuwd met Jacobjen Klaassen, woonachtig aan de Hasseler Dijk. Ze maken een testament in 1682, zij is bewezen overleden voor 1696.

Deze Evert is de zoon van Willem Jansen en Jacobjen Willems [volgens zijn testament].

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

afbeelding van ria van bessen

Bij deze.

 

f422 - 23 juli 1699 - Richter Wilhelm Vriesen.Keurnoten Thijs Carsten Lans en Jannes van der Scheer. In het Gericht verschijnt Evert Willems aan de Hasseler dijck, weduwnaar van Aegjen Lubbers. Hij heeft over zijn 4 onmondige kinderen (Jacobjen, Aeltien, Willemtien en Lubbert Evers), tesamen bij zijn voornoemde huisvrouw Aegjen Lubbers zaliger in echte geprocreerd, tot mombers verzocht Harmen Beniers, aangehuwde [aengehijlickte" oom van de kinderen van moeders zijde, en Claes Herms [,] naberman [= buurman]. Deze zijn daarop beiden door het Gericht verhoord en hebben deze momberschap aangenomen.Waarna hij comparant in presentie van de gemelde mombers aan zijn voornoemde kinderen erfuiting heeft gedaan, en aan dezen voor hun zaliger moeders goed bewezen onder hun vieren 100 gulden aan geld of ieder kind 25 Caroli gulden, verder de helft van 1 1/2 morgen buitendijks land aan de Hasseler dijck in het Hoogschoutambt van Hasselt gelegen, de Breede Camp genaamd, en dan nog al het linnen en de wol, die tot de lijfdracht van de moeder hebben behoord.

 

f153 - 8 jan 1714 - Richter Wilhelm Vriesen.Keurnoten Berent Langhcamp en Daniel van Campen. Heden is in het Gericht verklaard, dat Evert Willems en Jannechien Henricks aan de Hasselerdijck bij Kijck in de Vechte waren komen te overlijden, nalatende een onmondige dochter Marrechien Evers. Bijgevolg behoren over het genoemde kind door het Gericht mombers te worden aangesteld. Zo heeft het Gericht over genoemde Marrechien Evers na genomen informatie tot mombers aangesteld Jan Bijvanck, oom van moeders zijde, en Assien Berens, als zwager. Beiden zijn mede in het Gericht gecompareerd en zij hebben deze momberschap bij handtasting aangenomen. Zonder argelist.

 

f224 - 24 nov 1714 - Richter Wilhelm Vriesen.Keurnoten Wolbert Meijer en Berent Langkamp. Heden is aan het Gericht vertoond, dat Hermen Bannier en Claes Herms, beiden bij akte van 23 juli 1699 door dit Ed. Gericht aangestelde mombers over de kinderen van Evert Willems, bij zijn eerste huisvrouw Aegien Lubbers in echte geprocreerd, waren komen te overlijden. Dientengevolge behoren andere mombers te worden aangesteld. Zo heeft de Scholtus voornoemd na genomen informatie met assumtie van de bovengenoemde keurnoten over twee nog onmondige kinderen, met namen Lubbert en Willemtien, in plaats van de overledenen tot mombers aangesteld Gerrit Berents en Peter Willems [-]. Beiden zijn daarop persoonlijk in het Gericht gecompareerd en zij hebben deze momberschap bij handtasting aangenomen. Zonder argelist

 

Hasselt heb ik niet, Hasselterschoutambt is niet bewaard gebleven voor 1700

 

afbeelding van harm56

Als je het goed beschouwd is het antwoord min of meer al gegeven. Het probleem van twee Evert Willems die als weduwnaar hertrouwen en wie behoort erbij het huwelijk met Helena Meijers.

 

Evert Willems "van der Vecht" (overleden januari 1712),  moeder Hilligjen Jansen

1e huwelijk 14 november 1685 met Helena Meijers (van Swarte-Sluijs overleden voor april 1689), zoon Willem gedoopt 22 februari 1687 Zwolle

2e huwelijk 2 april 1689 met Aagte Lubberts (gedoopt 24 juli 1664 Hasselt overleden voor 1699), dochter Aeltien gedoopt 22 maart 1691 Hasselt, dochter Willempje gedoopt 23 november 1692 Hasselt en zoon Lubbert 23 december 1694 Hasselt.

3e huwelijk 25 juli 1699 met Jannighien Hendricks Bivanck (overleden januari 1714), dochter Marrigjen gedoopt 23 april 1700 Hasselt en Aagtie gedoopt 19 februari 1702 te Zwolle.

---------------------------------------------------------------------------------

voor mijn kwartierstaat niet zo belangrijk.

Evert Willems (overleden voor november 1705), wonende op de Reuvenkamp

1e huwelijk met Elsjen Jansen (overleden voor mei 1698, dochter Hendrina gedoopt 23 december 1690 Zwolle en Willemtie gedoopt 4 november 1694 Zwolle.

2e huwelijk op 31 mei 1698 Zwolle met Margjen Lubberts, dochter Aaltien gedoopt 7 mei 1699 te Zwolle, zoon Gerrit gedoopt 4 februari 1703 te Zwolle en zoon Frerick gedoopt 21 december 1704 Zwolle.

------------------------------------------------------------------------------------

Aagte gedoopt 24 juli 1664 te Hasselt. Achter Lubbert Arents staat steeds vermeld "aen de Veght

Ondertrouw NG Zwolle 11 januari 1662, huwelijk 2 februari 1662

Lubbert Arents wed en
Aeltjen Hermens j.d. beide aen den Hasseldijck
hij moet erf. doen.
Erff: is gedaen.

ondertrouw NG Zwolle 5 september 1674

Richelt Klaesen j.m. en Aeltien Herms, Lubbert Arents nagelaten wed. beijde aende Hasselerdijck

-----------------------------------------------------------------

Willempje Everts gedoopt 23 november 1692 Hasselt ondertrouw?? Hasselt 26 april 1721 met Jochem Martens gedoopt 9 september 1696 Hasselt zoon van Marten Joghems en Arentien Jans.

Marten gedoopt 7 januari 1722 Hasselt

Evert gedoopt 25 december 1723 Hasselt, begraven 27 september 1782 Buitenkerk Kampen, Huwelijk 16 mei 1751 Kampereiland Anna Gerrits (de Ruiter) gedoopt 25 mei 1722 Kampereiland en begraven 17 november 1791 Buitenkerk Kampen, dochter van Gerrit Jans (de Ruiter) en Elisabeth Gerrits.

Arentjen gedoopt 31 maart 1726 Hasselt

Willem gedoopt 6 mei 1728 Hasselt

Aarentie gedoopt 25 september 1732 Hasselt

Aagte gedoopt 24 april 1735 Hasselt

De kinderen van Evert Jochems en Anna Gerrits gebruiken twee familienamen. de oudste Jochem Everts van Sloten, de tweede zoon Gerrit Evers Voerman.

-------------------------------------------------------------------------

Wat zou ik nog graag willen weten, de voogdij akte bij het derde huwelijk van Evert Willems. Eventueel de akte uit 1714 wanneer het onmondige kind Marrechien als wees achter blijft, wie zijn de voogden van dit kind. Misschien iets verder weg wanneer Lubbert Arents met Aaltie Herms trouwt is hij weduwnaar, hij moet erfuitinge doen. Wat wel opvallend is, dat wanneer Aaltie Herms hertrouwd met Richelt Klaessen dat dit er niet bij staat. Komt dit omdat ze niet in Zwolle trouwen.

Harm

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Wat zoek je precies Harm? De ouders van Willemtjen Everts gedoopt in Hasselt?

Met wie is Willemtjen eigenlijk getrouwd? Misschien levert dat wat meer op.

Hasselter schoutampt voogdij is niet bewaard gebleven voor 1700.

 

afbeelding van harm56

Evert Willems wonende aan de Mastenbroekerdijk is januari 1712 begraven Bergklooster kerkhof.

Een vrouw van de Mastenbroekerdijk begraven januari 1714 en een kind van de Mastenbroekerdijk, dit is mogelijk Aagte.

Harm

afbeelding van harm56

Deze vermelding in de Generale Index vind ik wat vreemd!

17 januari 1733 Evert Willems  man van Wijlen Marrichje Lubberts

 

In relatie relatie tot Elsjen Jans; 2 augustis 1689 Evert Willems wonende op den Reuvenkamp, man van Elsien Jansen.

 

Evert Willems en zijn vrouw Jannigje Hendriks laten op 23 april 1700 hun dochter Marrigjen in Zwolle dopen.

Harm

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Evert Willems die hertr. in 1698 is de wedr. van Elsjen Jans.

Deze Evert is overleden voor 27 nov.1705, want zijn weduwe Margjen Lubberts hertrouwt dan.

 

 

Pagina's