Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

Dick in het doopboek van Zalk worden 2 dopen genoemd, die van Geertjen en die van Grietjen. Bij de eerst wordt vermeld vader Jan Fox, bij de tweede Jan Willems Fox. In het stuk van het rechtelijk archief Zalk boek 37? wordt duidelijk gesproken over Jan Willems. Eerder heb ik al uitgeroepen wie is er een echte Fox. Jan Willems (Jans) vulgo Fox droeg de bijnaam Fox, maar is geen echte Fox, dat was zijn vrouw Teunisje.

Gerrit Jans vulgo de Haase eerste huwelijk is met Lubbe Fox

Samenvatting Rechtelijk Archief Zalk boek 37?

11 januari 1674 verschijnt Gerrit Jansen over zijn vijf onmondige kinderen met namen Jan, Lambertien, Fox, Thijs en Gerrit in de echte verwekt bij zijn zall. huisvrouw Lubbe Fox, tot momberen gesteld Berent Fox als bloed oom en Harmen Berents swager van onmondigen enz.

"vervolg" voorn. vijf onmondige kinderen en zijn dochter Machteld Gerrits getrouwd zijnde met Herman Berents enz.

2e huwelijk Gerrit Jansen de Haase 1674 geen datum vermeld met Jennechijn Jacobs j.d. van Zalk, beiden te Zalk.

5 januari 1675 Jentjen Jacobs huisvrouw van Gerrit Jans de Haase is in de kraam gestorven, samen met het kraamkind begraven. (opmerking het begraven van Lubbe Fox is door een hiaat niet te vinden)

3e huwelijk Gerrit Jansen wedn. van Zalk ondertr. 9 april 1676, huwelijk 23 april 1676 met Jennechijn Hendrix j.d. van Dalfsen.

Wat in ieder geval duidelijk is dat Teunisje Fox een broer heeft die Berent wordt genoemd en een zuster die Lubbe wordt genoemd.

Misschien wat kort door de bocht, wanneer we zeggen dat dit drietal als vader heeft Fox Jansen "aan de dijk" Mogelijk zijn Teunisje en Lubbe voor 1634 geboren.

Nog een zoon van Fox Jansen, Lambert gedoopt 13 december 1635 Hattem.

Bij Berent Fox kan ik vijf kinderen vinden in Hattem. Bij de laatste Hendrik wordt een moeder vermeld, namelijk Geertruijt Hendrikx. De namen van de kinderen zijn Fox, Berent, Garrit, Garrit en Hendrik

Harm

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

En is Gerrit Jans vulgo de Haase gehuwd met Jannechien Jacobs. Ze zijn beiden lid in 1674 Zalk.

Hij is dus voogd van Mz. en Hermen Hendriks voogd van Vz.

Teunisje en Jannigje beide dochters van ene Jacob Fox ?

 

 

afbeelding van ria van bessen

Volgens het oud rechterlijk archief heeft Teunisje x Jan Jansen het patroniem Jacobs..

afbeelding van dick kooiman

Beste Harm,

Dank voor je reactie. Dat was weer heel interessant. Maar ook verwarrend. Jij haalt een voogdij acte aan van 1677 waarin Teunisje Fox wordt genoemd als weduwe van Jan Willems. Heel gedetailleerd met de namen van de kinderen etc. Ik heb in de catalogus van lidmaten van de kerk in Zalk ook een Teunisje Fox gevonden, hier in 1674 genoemd als weduwe van Jan Jans vulgo Fox.

Probleem: zijn er twee verschillende Teunisjes Fox? Of is Jan Willems dezelfde als Jan Jans vulgo Fox? Of kan er een schrijffout zijn gemaakt?

Zie jij ook dit probleem? Heb jij er een oplossing voor? Ben benieuwd,

met hartelijke groet, Dick

afbeelding van harm56

Teunisje Fox  hertrouwd op 6 mei 1677 in Zalk met Egbert Peters

Op 28 april 1677 wordt er een voogdij akte gemaakt

Erschenen in de E. Gerichte Toenisjen Fox wede van Jan Willems geassisteert met haer Broeder Berent Fox en heeft het E. Gerichte over haere vijf onmondige kinderen met naemen Jan, Anne, Willemtjen, Geertjen en Grietjen Jans bij voorn. Jan Willems in echte verwect tot momberen  voorgesteld Harmen Henrix en Gerrit Jansen de Haase.

Die volgens heeft die voorn moeder geassisteert als voren dese haere vijf voorn. kinderen en haer soone Gerrit Jansen voor haer zall. vaders goet bewesen als volgt elck een silveren duckaton ad drie gl. drie stuiver tesaemen achtien Caerlgl achtien st. en daer toe onderholden in kost en in klederen leesen en schrijven laten leeren enz.

Jan Willems gehuwd met Teunisje Fox

Gerrit geboren ca.1660

Jan geboren ca. 1662

Anne geboren ca. 1663

Willemtjen gedoopt 28 juni 1664 Hattem?

Geertjen gedoopt 12 april 1668 Zalk

Grietjen gedoopt 25 sept. 1670 Zalk

Teunisje heeft een broer Berent en een zus Lubbe en mogelijk meer. Lubbe was getrouwd met Gerrit Jans Haase.

Berent kan gedoopt zijn op 9 september 1639 te Hattem als zoon van Fox Jansen "aan de Dijk"

We kunnen niet controleren dat Hendrikje Jacobs als weduwe van Jan Fox hertrouwd, alleen vermoeden. Er zit een hiaat in het rechtelijk archief van Zalk.

Harm

afbeelding van dick kooiman

Beste Harm/Anoniem,

Dank voor je reactie van 21 januari 2016. Sommige data kende ik nog niet, anderen werden bevestigd. Allebei heel waardevol. Enkele vragen:

Jouw informatie over Fox Jansen aan de Dijk en wat daar volgt geldt waarschijnlijk voor een Hattemse tak?

De naam Fox. In de stukken uit de 17e eeuw (Zalk e.o.) is prake van Jan Jansz. vulgo Fox. Dat wil m.i. zeggen, 'bekend als' of 'bijgenaamd' Fox, vaak gebruikt als nadere aanduiding bij veel voorkomende namen. Zo ook bijv. Gerrit Jans vulgo de Haase. Fox betekent mogelijk hond of vos, een hondje zoals gebruikt in een eendenkooi.

Het boek over het Overijsselse geslacht Westera heb ik nergens kunnen vinden. Is dat een belangrijke bron voor de geschiedenis van de Kooimannen? Knap dat jij het oude Kooihuis weet te localiseren. Je verwijst daarvoor naar een Nr. 5. 1731. Slaat die nummnering op een deel van het boek van Westera? Of verwijst dat naar een archiefstuk?

Ben benieuwd, dank voor je reactie, hartelijke groet

Dick Kooiman

afbeelding van harm56

Dick

Lang geworsteld met de ouders van Berend Jansen Kooiman. Ik denk dat we nu op het goede spoor zijn.

Waar komt de naam Fox vandaan. Wanneer je het doopboek van Hattem bekijkt dan wordt Fox als voornaam gebruikt en later als familienaam

Fox Jansen aan de Dijk laat zijn zoon Berent op 9 september 1639 dopen

Berent Fox  laat zijn zoon Fox op 12 januari 1668 dopen

 

Wie is er een echte Fox, Jan Jans of Teunisje Fox?

Teunisje Fox hertrouwd (ondertrouw) 6 mei 1677 Zalk Egbert Peters. Teunisje Fox is overleden 29 maart 1682 en begraven 1 april 1682 te Zalk. In rechtelijk archief Schoutambt Zalk  boek 13 is geen voogdij akte van dit huwelijk te vinden.

Jan Fox ondertrouw (huwelijk) ? 14 mei 1682 Zalk met Hendrikje Jacobs gedoopt 6 maart 1659 Zalk, dochter van Jacob Gerberts en Berentijn Jansen.

kinderen;

Berentjen  gedoopt 31 december 1683 Zalk

Jan gedoopt 12 april 1685 Zalk

Teuntje gedoopt 3 februari 1689 Zalk

Jacob gedoopt 11 januari 1691 Zalk

Geertje gedoopt 1 maart 1693 Zalk

Ik denk dat Jan Fox voor1695 is overleden, Hendrikje Jacobs hetrouwd als weduwe van Zalk ondertrouw 11 april 1695 Gerrit Teunis j.m. van Zalk. Ook hier geen vermelding in boek 13.

Jan Jansen Fox ondertrouw (trouw)? 17 april 1707 te Zalk met Trui Jansen

Kinderen

Jan gedoopt 6 november 1707 Zalk

Willempje gedoopt 16 december 1708 Zalk

 

Trui Jansen is begraven 19 september 1747 te Zalk

Jan Jansen Fox 2e huwelijk met de weduwe Teune Dirks 28 juni 1750 te Zalk

 

Volkstelling 1748 Zalk

Man Jan Kooiman

Vr. Janna Herms

+10 Gerrit Jans

-10  Hend.(rikje) Jans, Antonij Jans en Egbert Jans

 

Marten Jans in dienst bij Dirk Simons Docter

Berent Jans in dienst bij Gerrit van Unen

 

Uit "het Overijssels geslacht Westera uit Zalk" door J. M. Westera

Gelderse Kade (op de grens Overijssel - Gelderland)

Nr. 5. 1731 - Kooihuis. Jan Jans op de Kooij. Het kooihuis wordt reeds eerder vermeld in het doopboek, onder de namen op de Kooij, in de Kooij en koiker. Hier ving men stellig eenden. Het Kooihuis lag evenals Schoten en de Meenten aan de Uitvliet. Nu staat er een betrekkelijk nieuwe boerderij van H. Ruitenberg. De Uitvliet is nagenoeg gedempt.

afbeelding van dick kooiman

Beste Harm e.a.

Dank voor je informatie van 9 januari j.l. Die generale index van Zwolle had ik niet geraadpleegd en ik had ook geen vermoeden dat Berend Jansz. Kooyman gedoopt zou zijn in Zwolle waar zijn ouders ook getrouwd zijn. Nuttige tip.

Ik heb vooral veel gezocht in de doopboeken van Zalk en Veecaten en het volgende gevonden:

Berend Jansz. 1730--1803 was een zoon van Jan Jansz. Fox en Janna Harmsd.

Jan Jansz. Fox, geboren 1707, was een zoon van Jan Fox en Trui Jansen.

Jan Fox, geboren 1685 was een zoon van Jan Fox en Hendrikje Jacobsd.

Jan Fox, geboren 1657 was een zoon van Jan Jans vulgo Fox en Teunisje Fox (overleden voor 1674)

De aanduidingen in de doopboeken zijn heel summier, noemen vaak geen moeder of plaats. Bovenstaande is waarschijnlijk juist, maar heeft een onzekerheidsmarge. Spoort dit met jouw gegevens? heb je aanvullingen of correcties?

Hoop van jou/jullie te horen, Dick Kooiman

afbeelding van harm56

Misschien een oplossing via de Generale index van Zwolle kwam ik het volgende huwelijk tegen.

Zwolle NG ondertrouw 28 september 1726, huwelijk 24 oktober 1726

Jan Jansen j.m. op s Herenbroek met Janna Harms j.d. buiten de Sassenpoort S:G: sijn vader H:G: haar moeder De proclamatien moeten mede tot Zalk gaan. Het welk geschiet sijnde sijn alhier getrouwt.

Op 30 januari 1730 laten Jan Jans en Janna Harms een zoon Berent dopen in Zwolle.

Ik heb geprobeerd het dopen van Marten Jans Kooijman te vinden. Volgens het Registre Civique van Oldebroek is hij geboren op 10 oktober 1727.

Op het eerste gezicht zijn Marten en Berent wel wat vreemde voornamen voor het echtpaar Jan Jansen (Fox) en Janna Herms, maar misschien een mogelijkheid om achter de ouders van Janna Herms te komen.

Harm

afbeelding van dick kooiman

Mag ik mij even in de discussie mengen? Berend Jansz Kooyman en Jannigje Jansd zijn ook mijn voorouders. Uit mijn onderzoek lijkt het er als volgt uit te zien, maar ik laat mij graag corrigeren:

Jan Jansz. Fox en Truy Jansen lieten in 1707 hun zoon Jan  dopen. Het echtpaar woonde op 't Sand en de doop was in Zalk.

Zoon Jan trouwde met Janna (Anna) Harmsd. en bij de doop van hun zoon Gerrit in 1736 komt voor het eerst de vermelding voor 'op de Kooij'

Hun zoon was Berend Jans die twee keer trouwde, met Jannigje Jans en Jennigje Egberts. Zij woonden aan de Hooge weg in Kamperveen.

Ik heb daar enkele vragen bij die jullie misschien kunnen beantwoorden:

Waar komt de naam Fox vandaan?

Waar stond de (eenden) Kooi waar in de stukken sprake van is?

Wat was de woon/werkplaats van Jans Jansz Fox en Janna Harmsd.?

Kwam de familie van Jan Jans Fox oorspronkelijk uit Zalk?

Ik houd me aanbevolen voor aanmerkingen en suggesties

 

Dick Kooiman

Pagina's