Albert Sijmons x Aaltje Gerrits en schoonzoon Jochem Berents

DoorEgbert_op05/08/2017 - 13:22

In de volkstelling van 1748 in 's Heerenbroek (Zwollerkerspel), huisnr. 13: Albert Simons en Aaltjen Gerrits, Simon boven de tien, Gerrit en Stiene onder de tien.

Mastenbroek, 15 jan 1762: Joochem Berents, wedwnr. in Mastebroek, met Stijntje Alberts J.D. op 's Heerenbroek

IJsselmuiden, 30 juni 1818: Overledene: Stientje Hartzoeker

Voorst (Zwollerkerspel), woensdag 30 januari 1850: Overledene: Albert Jochems Roetman, vader: Jochem Berends - Roetman, moeder: Stientjen Alberts Stoel

vraag: wie waren de voorouders van Albert Simons en Aaltjen Gerrits en van hun schoonzoon Jochem Berends

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Inderdaad, dat hoogbejaard is kennelijk een rekbaar begrip.

Maar wat mij het meeste bezig houdt, en ook om de vraag van Eppe volledig te beantwoorden,  is dat het erfdeel van het erve Kamperveen niet meer ter sprake komt.

Als dat erfdeel verkocht zou zijn, dan is dat toch niet zo moeilijk om daar achter te komen? Het lijkt me niet toe dat je zoiets onderhands regelt, de voogden zullen toch hun toestemming moeten hebben gegeven of vermoedelijk zelf hebben verkocht om het onderhoud van hun pupillen te betalen? Meer een kwestie van een aantal transportaktes doornemen? En dat is kennelijk nooit gebeurd?

afbeelding van Janny Lalkens

Quote, reactie van Egbert za. 5-8-2017 17:54 uur op bijdrage van Ria za. 5-8-2017 17:23 uur, waarin een akte  wordt genoemd f 374  8 maart 1729. In die akte verzoekt Simon Alberts, voogd en buurman, te worden ontheven van zijn taak wegens hoogbejaard zijn.

Egbert: " Zoals gesuggereerd, Simon Alberts zou een zoon van Albert Engerts en Hendrikje Simons Hartsuicker kunnen zijn. Gedoopt te Kampen op 1 april 1668: Sijmon Alberts, vader Albert Egbertsz, moeder Hendrickje Sijmons. Maar is iemand uit 1668 in 1729 hoogbejaard?"

In doopboek Zwolle staat een paar keer een omschrijving van de doop van iemand, die als kind niet is gedoopt. Zo iemand wordt dan een bejaarde dochter genoemd, van 28 jaar (bijvoorbeeld), wat ons nu wat lachwekkend voor komt. Hier is er ook eentje:

Zwolle doop NG blz. 140  29 september 1692:   "29 dito is een bejaarde van 33 jaren s. van Beerend Hendriksen van Enghbrink en Geertie Wijcherts gedoopt na voorg. belijdenisse te Campenen genaamt Jannes

Het gaat hier dus alleen maar om het woord "bejaarde" . Er staat echt 33 en niet 88. Dus met 33 jaar kan iemand in het spraakgebruik bejaard genoemd worden. Dan doen we er voor Simon Albert een generatie bij: geboren 1668 ? Als hij dit is, dan kun je hem in 1729 met 61 jaar hoogbejaard noemen. Er wordt soms beweerd, dat de gemiddelde te bereiken leeftijd toen bij 40 jaar lag en ik heb al eens gelezen van iemand die daar voor doorgeleerd had, dat in die tijd de gemiddelde leeftijd op 29 jaar lag. Dat getal 40 kwam me geloofwaardiger voor en nu we hier al jaren op het Forum gezinnen uitzoeken vind ik 29 toch wel aan de krappe kant.

Hoe dan ook, het geboortejaar van Simon Albert kan 1668 zijn geweest en mogelijk speelde ook mee, dat hij de buurman was, geen bloedbanden had met de familie, dus er nu ( in 1729) wel mee wilde stoppen.

afbeelding van Egbert_

Dank voor de aanvullingen. Wat ik echter vreemd vind, Jan Jacobs en Gerrit Jacobs zouden broers zijn, beide huwen in 1620. Maar de ene als Jan Jacopzen jg van Weldoen en de ander als Gerrit Jacobs wonend op de Weert. Gerrit in 1641: van Wijen, betekent dat, oorspronkelijk van Wijhe? En wat betekent van Weldoen, ik neem aan dat het een plaatsaanduiding is. Maar ik weet niet waar Weldoen is.

afbeelding van Egbert_

Het verhaal van de lakenfabrikanten Peter van Offenberch, Dirk van Offenberch, Joris Jacobs en de familie Hinlopen staat ook in het boek "Uit rivier en zee geboren". Deze lieden waren niet van boerenstand, en door de boeren wantrouwend bekeken. De lakenfabrikanten waren de uitzondering onder de pachters, lijkt mij.

En juist dat verschil in rangen en standen maakt me achterdochtig dat Egbert Alberts Hartsuicker een zoon zou zijn van burgemeester Hartsuicker. De kinderen van E. Heer Albert Hartsuijcker houden zich bezig met zaken als een schipper een volmacht geven om geld te vorderen van iemand in Denemarken (RAK 88 FOLIO: 58v DATUM: 10-03-1632). Dat zijn zaken waar pachtboeren zich niet mee bezig zullen hebben gehouden. De zoons van Egbert Alberts Hartsuicker waren pachters. Mogelijk dat Menso Rutgers Hogencamp (x Grietje Hartsuicker) niet van boerenstand was, ik weet het niet.

Dus, mochten Albert de pachter en Albert de burgemeester één en dezelfde persoon zijn, dan zal Albert daar niet gewoond hebben, en zeker niet als boer gewerkt hebben. Totaal niet zijn stand, lijkt mij. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat hij borg stond voor iemand anders, die hij verder wilde helpen, maar die zelf niet genoeg kredietwaardig was om pachter te worden.

De gronden die de lakenfabrikanten voor langere tijd mochten pachten lagen op de linkeroever van de stad, net buiten Kampen. Het erf dat Albert Hartsuicker pachtte lag ver weg aan op de andere oever van Kampen.

afbeelding van harm56

Dit zijn de huwelijken (ondertrouw)

28 april 1620

Gerrit Jacobs wonend op de Weert          j. g.

Lamme Jans wonende alhier                     j. d

 

 

19 feb. 1641

Gerret Jacobs Koijer van Wijen, woon op ’t Eijlandt         wdn.

Oude Janss uijt Mastebroeck      j. d.

 

 

27 okt. 1654

Claes Gerrits van Genemuijden       j. g.

Ode Jans van ’t Eijlant   wed.

 

RAK 91 FOLIO: 85 DATUM: 19-02-1641

onderwerp Kinderbewijs

onroerend goed n.v.t. comparanten

Jacobs, Gerrit Wdn. van Lamme Jansz Vader

Ende, Egbert Jans opt Voogd Aartz, Steven Voogd

samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Johan, Mette, Henrick, Gerrit en Henrick Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. ieder kind en de zoons een goed paard of vijftig daalders en de dochters een bed met toebehoren en belooft hen een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik totdat de kinderen 20 jaar zijn.

bijzonderheden Geen

 

RAK 93 FOLIO: 394 DATUM: 21-11-1654

onderwerp Kinderbewijs

onroerend goed n.v.t.

comparanten Jansz, Ude Wed. van Gerrit J. Coeijers Moeder

 Hermsen, Joost Voogd Denecamp, Hendrick Voogd

samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob, Wilhelm, Claes, Jan, Lammigien en Peter Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ25 c.g., de dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden Geen

 

afbeelding van Egbert_

Betreffende het boek "Uit rivier en zee geboren". De auteur geeft aan dat de pachtgegevens overgenomen zijn van J. Grooten. In het voorwoord geeft de auteur aan dat Albert de Leeuw hem veel stamreeksen heeft aangeleverd. Dat is voor mij aanleiding om de opmerking Jan Jacobs Koyer (trouwde met weduwe Grietje Hartsuicker-Jans) niet zomaar aan de kant te schuiven als fout. Omdat er een Jan Jacobzen jg van Weldoen met Grietje Jans jd van 't Campereiland huwt. Mogelijk zijn er nog ergens gegevens, ons niet bekend. Ik houd het open. De weduwe Grietje Harsuikcer Jans was overigens niet weduwe van Egbert Alberts, want RAK 90 FOLIO: 111v DATUM: 05-09-1636 spreekt van Egbert Hartsuicker en Grietgen Jans. De weduwe Grietje Harsuikcer Jans zal niet de moeder van Egbert Harsuicker zijn, als zij getrouwd zou zijn geweest met de vader van Egbert Hartsuicker. Daar ze mogelijk in 1640 nog een kind krijgt. Heeft iemand het huwelijk van de broer van Jan Jacobs: Gerrit Jacobs x Oede Jans. Bij de doop van zijn zoon Jan in 1646 heet hij Gerrit - op het Eijland Koijer.

afbeelding van harm56

Egbert het is nooit helemaal zwart of wit. In zijn algemeenheid zal het verhaal in het boek "Uit rivier en zee geboren" wel kloppen, maar niet altijd.

Vooral rond 1600 zijn er uitzonderingen. Jammer dat je het boek "Pachters van de stadserven op het Kampereiland" niet bezit, want toendertijd vond er een soort privatisering plaats. De handel van Kampen wordt in het laatste kwart van de 16e eeuw gekenmerkt door een dramatische teruggang. De Magistraat stelt alles in het werk om het tij te doen keren. Proberen kapitaal krachtige mensen aan te trekken die bepaalde priveleges krijgen. Zo worden de zeven Kruishooper slagen en de tien slagen op het Haatland met het nieuwe Erf voor de duur van 50! jaar verpacht aan Peter en Dirk van Offenberch, Joris Jacobs [een kleine samenvatting van blz. 243 van het zogenaamde Pachters Boek].

Ik denk dat je redenatie is ingegeven door ons huidige democratisch gedachtengoed en dat je die niet een twee drie over kunt zetten naar de 16e en 17e eeuw. Het was toen een standen maatschappij, waarbij de elite bepaald werd door afkomst en vermogen. Meer wil ik er niet over zeggen.

In een voorgaand bericht heb ik naar voren gebracht dat Albert Hartsuijcker nooit met een patroniem werd genoemd, maar de E. Heer Albert Hartsuijcker. Zou er een tweede Albert Hartsuicker in de regio Kampen rondlopen dan zou die ter onderscheiding met Albert Dircks of Albert Peters.

Egbert  je moet je realiseren dat rond 1600 je leven bepaald niet veilig was, door de pestepidemieen, en die ging ook niet voorbij aan de boerenstand. In die zin profeteren we er nu van bij onze zoektochten naar voorouders. Wanneer die mensen in de 16e en 17e eeuw een lang en gelukkig leven hadden gehad was er voor ons weinig te zoeken en te vinden.

Harm

afbeelding van Egbert_

Nog een meer algemene opmerking, waarom ik vermoed dat Albert Hartsuicker de burgemeester en Albert Hartsuicker de pachter niet een en dezelfde persoon zijn. In het boek "Uit rivier en zee geboren", dat ik al eerder aanhaalde, staat dat Kampen tot in de huidige tijd het gehele buitengebied in eigendom heeft. Dus als Albert in 1582 volmachten verstrekt om pacht te innen namens hem, is dat niet omdat het zijn persoonlijk bezit is, maar uit hoofde van zijn functie als burgemeester van de stad. Hij is als burgemeester de eindverantwoordelijke dat de pachten geïnd worden. Verder las ik in voornoemd boek dat de erven iedere tien jaar publiek verpacht werden, op een openbare plek, zoals de kerk. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je met name in 1624 en 1644 heel veel verschuivingen/verplaatsingen van pachters ziet. Ik vraag me dan ook af of je als burgemeester, wegens belangverstrengeling, wel pachter mocht zijn. Als je je als burgemeester al in zo'n openbare bieding zou willen storten.

afbeelding van ria van bessen

De akte, Harm, zit in het trouwboek van Kampen. In het ondertrouwboek zit dus geen ondertrouwaantekening, of laat ik het zo zeggen, ik kan het niet vinden.

Ik heb voor de 2e keer die gegevens Grietje Jans geplaatst om twee redenen. Zo zijn er dus nog 4 minderjarige kinderen, aan de hand daarvan is te berekenen hoe oud de moeder zou kunnen zijn. En zijn er dus 2 huizen, en zou Egbert om die reden eigenaar of mede-eigenaar kunnen zijn van onroerend goed, wat uiteindelijk ook zijn kinderen weer kunnen erven. Is het bijv. mogelijk dat het erve in Kamperveen via de vrouw van Egbert in zijn bezit komt?

afbeelding van eppe

Ik volg de discussie vanaf mijn vakantieadres en heb mijn gegevens niet bij me. Van die Hasselt- tak is een akte waarin de ouders worden genoemd. Ik meen iets van Derk Roelofs de Man en een vrouw Hartsuiker. Hier dus weer de naam via vrouwelijke lijn doorgegeven. Haar vader zal dus vermoedelijk (weer) een (andere?) Albert Hartsuiker zijn. 

over het patroniem van de Albert Hartsuiker de boer; gezien vernoemingen zal dit ws Cornelis kunnen zijn. De naam Cornelis komt ook voor bij de Hartsuikers in het begin van de 17e eeuw in Meppel. Het patroniem van de burgemeester is lastiger te bepalen, daar Nicolaas ook bij de Van Olst-familie voorkwam. Toch was er in de 16e eeuw een Claas Hartsuiker in Meppel.

die Albert (Derks) Hartsuiker in Hasselt zou zeer goed de vader kunnen zijn van Hermpien/Derckien waar de tak Hasselt mee eindigt zeg maar; Claas Warners x Hermpien/Dercien Hartsuiker. Warner Claas heeft een zoon Albert Hartsuiker.

zodra ik weer thuis ben, plaats ik die Hasselt gegevens alhoewel dit weinig tot niks over de vraag zegt of er nu 1 of 2 AH's zijn in/nabij Kampen.

Pagina's