Albert Alberts en Catrina Westerveld te Zwolle

DoorJacob Albrechtop11/04/2016 - 15:58

Albert Alberts wedr. tr. Zwolle 14-7-1755 Catrina Westerveld j.d. Kinderen: Clasina 1756, Klasina 1759 en Fennigje 1763. Gevraagd hun voorouders.

Hartelijk dank, Sjaak Albrecht

Reacties

afbeelding van klunder

Voordat iemand misschien gaat zoeken in de foute richting:

ik heb de akte nagekeken en de voogden heten Antoni de la Bossiere en Rudolph Jansen, en niet Adolph Jansen.

Gr. Peter.

afbeelding van ria van bessen

Dank je, Margaret, ik vind trouwens de namen van de voogden Antoni de la Bossiera en Adolph Janssen eigenlijk bijzonder, echt wel wat anders dan Jan Jansen of Willem Hendriks.

Misschien levert dat nog wat leuks op, ik heb dat nooit verder uitgeplozen. Ga ik ook niet doen. In die zoektocht ging het echt om onderscheid te vinden tussen twee personen die Evert Peters heetten. en was dit voldoende.

Dit heb ik nog wel.

20-12-1668 Gerrit Berentsen, j.m. ende

Jannechien Sarris, j.d. beijde te Diese

hier hoort bij

f209-f210 dd.02-05-1681

Momberen over de minderjarige kinderen van Jennechien Saris: Bastiaan Janssen en Evert Peters.

Gerrijt Berents heeft erfuiting gedaan aan zijn 5 kinderen Jannechien, Aeltien, Guilliam, Berent en Janna, en voor moeders goed bewezen onder hun allen 20 car.gl. Belovende de kinderen te onderhouden in kost en kleren en in nooddruft totdat ze de kost kunnen winnen.

Coram Schepen Kam: Holt.

hier hoort bij

03-05-1681 Gerrijt Berents Wed. buijten de Dieserpoorte en

Jannechien Jans j.d. te Spoelde

 

afbeelding van blauwe_parel

Petje af Ria wat jij telkens weer weet t e vinden !!

Margaret

afbeelding van ria van bessen

Peter is deze.

Evert Peters wedr. wonende buiten de Dieserpoorte

ondertr. 11-09-1686 met Geertruit Jansen jd buiten de Dieserpoorte.

Zwolle RBSO 726 blz 112

uit dit huwelijk:  o.a. Peter   op 06-12-1691 Zwolle RBSO 701/126

Het volledige gezin =

GEZIN

Peter Westerveld x Aaltje Gerrits Schrotenboer

Gerrit Westerveld x Stijntje Gerrits

Jan Westerveld x Catrina Smits

Jan Visscher x Catrina Westerveld

Lambert Westerveld x Derkje Boomsnoeiers

trb Windesheim

Den 14 dito 1724 - Lambert Westervelt j.m. met Derkje Boomsnoejers [-], een attestatie gegeven na Zwol.

Zwollerkerspel f338 -  2 mrt 1722 - Richter Wilhelm Vriesen. Keurnoten Berent Swierink en Hendrik van Werven. In het Gericht zijn verschenen Gerrit Westerveld en Stijntien Gerrits, Peter Westerveld en Aaltien Gerrits, Jan Westerveld en Catrina Smits, Jan Visscher en Catrina Westerveld, tutoribus maritis, eheluiden, en verder Lambert Westerveld. Zij verklaarden om een wel voldane somma van penningen te hebben verkocht, gecedeerd, getransporteerd en overgedragen, zulks doende mitsdezen, aan en tot erfelijk profijt van Evert Jansen [van der Woerd vlgs 50e penning] en zijn huisvrouw vier akkers zaailand op de Ittersummer Luire, onder dit kerspel van Swolle gelegen, waarvan twee akkers genaamd zijn den Stoevenbelt, de derde een akker ten zuiden en ten noorden Wolter Gerrits aangeland, en de vierde akker Juffrouw Aleida Greven ten noorden en de weduwe Kiefte ten zuiden aangeland. Alles zo en in dier voegen als "het selve" op 2 maart 1699 door Gerrit Herms en zijn huisvrouw aan hun [haer] comparantens vaders Evert Peters is overgedragen. En zulks met het recht en de gerechtigheid, raad en onraad, vanouds daartoe behorende, en 11 1/2 voet IJsseldijk. Zijnde vrij eigenlijk goed, onbezwaard met enige uitgangen of renten

** Jan Westerveld is uit het 1e huwelijk van Evert Peters

NG Zwolle RBSO 700 blz 380 15-06-1673 – Jan – Evert Peters en Geertje Serris

zijn ouders huwelijk is deze:

26-11-1672 Evert Petersz, j.m. en

Geertie Sarris, j.d. beijde buijten de Dieser-poorte

Onderstaand land is hetzelfde land wat de erfgenamen Westervelt hierboven genoemd verkopen.

invnr 614

f380 - 2 mrt 1699 - Richter Harman Meuwsen. Keurnoten Jan Wolf van Rijssen, vaandrig, en Derck Hendricks. In het Gericht zijn verschenen Gerrit Hermsen en Evertien Jansen, tutore marito, eheluiden. Zij verklaarden voor hun en hun erfgenamen voor een somma van penningen, hun comparanten te danke voldaan en betaald, eeuwig en erfelijk te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd aan Evert Peters en zijn huisvrouw [niet genoemd] en hun erfgenamen hun comparantens vier akkers zaailand op de Ittersummer Luire gelegen, waarvan [de] twee akkers zijn den Stoevenbelt, het derde een akkers waaraan ten noorden en ten zuiden Wolter Gerrits, en een vierde een akker achter op [de] voorschreven Luire, en het vierde een akker achter op de voorschreven Luire, waaraan ten noorden de weduwe van Harmen Possien en ten zuiden de weduwe Kiefte naast aangeland zijn; zijnde vrij eigenlijk goed, onbezwaard met enige uitgaande renten; en zulks met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad /: bestaande uit [in] 11 1/2 voet IJsseldijck, met zo veel weteringen "en kaan naer advenant :/, vanouds daartoe behorende. Met de belofte van de genoemde akkers ten allen tijden te zullen wachten en waren voor alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.- De gerichtschrijver Meuwsen zal voor de comparanten mede tekenen en zegelen.

De voogdijakte hertrouw vader Evert Peters

Zwolle RA 001-00151 blz 353

Anno 1686 den 4 september heeft Evert Peters in presentie van de voogden Antoni de la Bossiera en Adolph Janssen over Jan onmondige zoon van Evert Peters en zall Geertijn Sareys erfuiting gedaan van 650 c gulden, mitsgaders een zilveren lepel, een psalmboek met zilver beslagen – belovende daarboven dezelve lezen en schrijven te laten leren en in kost en klederen all lijks noodtfruft te onderhouden tot deszelfs mondige jaaren, verder een rock met massijve zilvere knoops, twaalf hemden, twaalf dassen en twaalf neusdoeken stellende daarvoor tot een speciaal onderpand zijns comparanten woonhuis en hof in de poupershoek tegenover Jan Hendriks, en dan nog drie ackers zaaijlandt op den Westerveld d’eene tusschien Frerick Gerrijts aan d’eene zijde en Arent Hendricks aan de andere zijde, d’andere tusschien Derk in de weide en Willem Remmelts; de derde tusschen de wed. van Grieffier Roelink en Frerick Gerrijts. Zonder arg of list. Actum coram schepen van Velde.

Bovenstaande ooit eens jaren en jaren terug bij elkaar gesprokkeld, vanwege de zoektocht Evert Peters ter Horst of op de Horst waarvan wijlen Albert de Leeuw een script heeft uitgegeven.

Deze Evert is dus een Westervelt en

GEEN op de Horst / ter Horst

 

 

 

afbeelding van blauwe_parel

In de hoop het dopen van Peter Everts Westerveld (Westervelt) te vinden in Zwolle vond ik wel NH dopen:

1687 Isabella

1689 Everhardina Maria

1690 Johanna Geertruijt

1691 Isabella

1694 Bernardina Maria

1697 Joannes Bonhomius (of zo)

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9CH-Y83F?mode=g&i=256&wc=SBFL-JWG%3A381641201%2C381640202%2C381841001%3Fcc%3D2037905&cc=2037905

Geen idee of je er wat aan hebt.

Margaret

afbeelding van Jacob Albrecht

Nog wat aanvullingen: Albert Alberts geb. Zwolle, won. Zwartsluis tr. Hasselt 21-11-1751 Margjen v. Meteren ged. Hasselt 6-4-1727, begr. Zwartsluis 22-2-1754. Dochter Grietjen ged. Zwartsluis 6-2-1754.

Groeten Sjaak Albrecht

afbeelding van Janny Lalkens

Als men van Kaatje denkt, dat ze 94 is als ze overlijdt. en ze was 83  1/2 is dat wel een groot verschil, maar het gebeurde wel vaker dat men er behoorlijk naast zat. 't Is wel iets dat in de gaten gehouden moet worden, meer bewijs of zo.

Begraven op Bergklooster: 13-9-1752    Peter Everts uit de Poepershoek.    f  0.13.0

                                     30-8-1765   De weduw van Peter Westerveld uit de Poepershoek      f  0.13.0       Boek 813/ bl. 134

 Bedankt voor het zoeken, Margaret en natuurlijk Ria ook!

Moet Gerrit Gerrits Schroten X Geesje Willems er nog bij?

                              

afbeelding van ria van bessen

In Dalfsen zit deze akte

Dalfsen invnr.6  f54 dd 03-05-1719 Ick  Henrik Cuper in der tijd van wegen de hoogen Overigheijt Verwalter Scholtus van Dalfsen doe cond en certificere in en vermits desen dat voor mij en keurnoten als waren Jacob Herling en Jan Neervoort persoonlijk sijn erschenen Henrik Alberts Bisoom en deszelfs huisvrouw Geertjen Gerrits tutore marito ende bekende voor een welbetaalde sa: van penningen ad 150 cg te hebben verkogt, gecedeerd en getransporteerd sulx doende kragt deses aan Gerrit Derx Schrotenbour sijn huisvrouw Berentje Gerrits ehelui 3 roeden hooijland gelegen onder de Brant in de Rosengaarnde Markte int carspel Dalfsen bourschap Ancum tussen de erfgenamen van sal. Jan Veldink welke mede 3 roeden vant selvige land sijn hebbende ende tot nog toe ongedeild sijnde gelandet met aan de oostzijde de sch: ? Nuis erfgen: , suijt en noord de hooijslagen en rosegaarden sijnde vrij en allodiaal goed  [en] onbeswaard. Getekend en gezegeld door de Richter en door Alb: Henr: Nuis op verzoek. Actum Dalfsen den 3 meij 1719

***Schrotenboer, Jacob Gerrits X Fennigjen Willems Bos

1717 Den 10 April - Jacob Gerrits te Haerst, J.M., en Fennichjen Bos te Schelle, J.D.

getrouwt desen 2 Meij 1717.

Sijn Get. Peter Everts, Haar Get. de huisvrouw van Remmelt Bos.

[RBSO 729 - f272].

kinderen N.G. gedoopt te Zwolle:

Jacob Gerrits overleden in 1733, weduwe hertr. – nageslacht noemt zich van Keulen.

 

 

***Schrotenboer, Aaltjen Gerrits X Peter Everts Westerveld

Peter Everts  = voogd – als aangetrouwde oom van vadersijde – over de kinderen van Jacob Gerrits X F.W. Bos – zie. rechterlijk archief Zwollerkerspel RA001-00620: f298 - 6 dec 1733

 

* 1715 Den 11 Maij 1715 - Peter Evers J.M. met Altien Gerris J.D.

S.G. de broer, H.G. de suster.

getrouwt den 2 Junij 1715.

[RBSO 729 - f204]

 

kinderen N.G. gedoopt Zwolle:

29 mrt 1716 - Gerrit

 6 jun 1717 - Hermannus

25 jan 1719 - Catrina

23 feb 1721 – Evertie

18-06-1723 – Peter en Evert 704/blz 9

09-01-1725 – Gerrit Jan 704/blz 40

20 apr 1727 - Catarina

Vader wordt ook genoemd Peter Westerveld – nageslacht heet Westerveld

 

Volkstelling 1748 Zwolle – buiten de poort

1056  a - Peter Evers Westerveld.

      b - Aaltjen Schrotenboer.

      c -

      d -

      e -

inwonend - f - Herm.us. Westerveld & Maria Snels, met 1 kind Cristina, onder de 10 jaren.

Albert Alberts, weduwnaar tr. Zwolle 14-7-1755 met Catrina Westerveld

Zwolle f282 dd.14-07-1755

Momberen over het nagelaten kind van Marregjen van Metelen: Gerrit Jans en Peter Westervelt.

Erschenen Albert Alberts en heeft verklaard niets te hebben om voor moeders goed aan zijn kind Grietjen te kunnen bewijzen, belovende haar niettemin in kost en klederen te zullen onderhouden en na staats gelegenheid op te voeden. Actum coram Schepen Sprakel.

 

afbeelding van blauwe_parel

Ik ben naarstig op zoek geweest om meer boven water te krijgen maar tot nu toe zonder succes.

Peter & Aaltje trouwden 02-06-1715, maar waar, weet je dat?

Heb je enig idee wanneer zij overleden zijn en waar?

Verder heb ik hun kinderen nagelopen en vond een dt Catrina ged. 25-01-1719 en jij had gevonden begr 22-04-1722.

Als jongste vond ik Catarina ged. NG 20-04-1727 te Zwolle. Kan zij dan wel de Kaatjen zijn die 02-11-1809 overleed en 94 jaar werd ???

Margaret

afbeelding van Janny Lalkens

Margaret: graag! Want alles is welkom! Van Aaltje Gerrits Schrotenboer haar broer Jacob Gerrits heb ik al wel het één en ander vanaf zijn huwelijk, maar juist van de tijd ervoor niet. Komend uit Haerst? Ook zou zijn broer Gerrit Gerrits in Spoolde hebben gewoond met Jacob zijn schoonzus Geesje Willems. En dan was er broer Hendrik Gerrits, een momber. Heb je iets van de Gerritskant of bedoel je van die Albert, man van Catarina, haar kant?

Pagina's