Aalbers

DoorAdriaan P. Bijlop05/08/2006 - 12:02

Beste deelnemers aan dit forum
Ik ben bezig met het samenstellen van een kwartierstaat van mijn twee kleindochters. Een groot deel betreft de zg. Kop van Overijssel. Op 4-9-1828 wordt te Zwollerkerspel geboren Hermina (Mientje) Aalbers (kwartiernr.51). Bij haar huwelijk wordt zij genoemd als dochter van Jan Aalbers en Marigje Aalbers. Wie weet iets van dit echtpaar en hun voorouders?
Vriendelijke groeten
Adriaan P.Bijl

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Adriaan

Hopelijk gaan forumleden op je interessante vragen reageren! Bijvoorbeeld op de vraag, welk erfrecht rond Zwolle werd toegepast. Wat dit onderwerp betreft heb ik mijn kennis alleen maar verkregen door akten te lezen. Ik heb er geen boeken over gelezen. Ik vind dit typisch een vraag voor een Forum. Wie kent een boek met betrekking tot dit onderwerp?
In 19e eeuwse testamenten van de familie Aalbers werden de landerijen getaxeerd en dan kocht de zoon, die de boerderij overnam, de rest uit.
In enkele gevallen was er ook een tussenvorm, waarbij een zus of broer een stuk land kreeg en wat geld, tot het totaalbedrag van de erfenis was verrekend. Bij overbedeling moest zo iemand uiteraard toebetalen.
De betekenis van Coram wist ik nog niet en van aasdomrecht had ik nog nooit gehoord. Bedankt voor deze informatie.

Dat het gebied van de stad Zwolle groter was dan alleen Zwolle binnen de stadsgrachten is te verklaren uit het feit, dat gebieden zoals Assendorp, Blalo en Dieze tot de Stadsvrijheid behoren. Ze vielen onder Zwolle.

Op blz. 588 schrijft Jan ten Hove in "Geschiedenis van Zwolle", dat Zwolle bij de vorming van zelfstandige gemeenten in het begin van de 19e eeuw op historisch-juridische gronden de controle over het omringende Schoutambt was kwijtgeraakt.
Ik ken die gronden niet.

Groeten, Janny

[ 15. Augustus 2006, 17:51: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]

afbeelding van Adriaan P. Bijl

Dag Janny,
De algemene vraag is natuurlijk ook over je hoofd heen gesteld. Intussen heb ik via internet toch wel zelf gedeeltelijk een antwoord op die vraag gekregen. Tot 1802 viel Zwollerkerspel toch onder het rechtsgebied van de stad Zwolle. Wellicht tot spijt van de stad dat het toen van de stad werd losgemaakt en dat heeft dan tot 1967 geduurd. In de mededeling die ik las stond dat al het gebied rond de stad daartoe behoorde. Dat strookt niet met de al eerder vermeld kaart van 1867, waar een duidelijke grenslijn breed rond de stad is getekend. Interessant is dat de buurtschappen zijn ontstaan op oude rivierduinen. Alleszins begrijpelijk omdat de IJssel van tijd tot tijd voor overstromingen zorgde. In één van de acten die je citeeerde sloot deze met de term Coram schepen...Het Latijnse woord "coram" betekent ten overstaan van. Er blijven nog genoeg vragen over. Werd deze schepen door de stadsregering aangewezen en was dat dan iemand uit de plattelandsbevolking van Zwollerkerspel of een stadsburger? Wijst het achtervoegsel kerspel nu op grondgebied dat bij een kerk behoort of is het ooit een parochie geweest? Welk recht en dan met name erfrecht vigeerde hier? In Holland het schepen- en aasdomsrecht. Het eerste is afkomstig uit Frankische traditie en het laatste uit Friese. Asig schijnt het Friese equivalent voor schepen te zijn. Was in Overijssel een Saksisch recht van toepassing? Met het "code civil" van Napoleon vervielen al deze oude rechtsregels.
Vriendelijke groeten
Adriaan P.Bijl

afbeelding van Adriaan P. Bijl

Dag Janny,
Na geconstateerd te hebben dat deze correspondentie met aandacht gevolgd wordt, zetten we de feuilleton nog maar weer voort. Hartelijk dank ook weer voor de laatste reactie. Ik heb me er inmiddels van weten te overtuigen dat de voogdijstelling bij erfuiting in Overijssel het optreden van voogden kent van verwanten zowel van vaders- als van moederskant. Je stellige bewering dat Peter Jans en Marigje Jans de vrouw van Aalbert Jans broer en zuster zijn, roept mijnerzijds de vraag op hoe na beantwoording van de vraag naar de 12 kinderen van Peter Jans, het gezin van zijn ouders Jan Berents en Harmtje Peters eruit heeft gezien.
Ik wil daar nog een algemene vraag aan verbinden. Ik heb op internet de geschiedenis van de burgerlijke gemeente Zwollerkerspel gelezen. Maar dat is na de Franse tijd. Bestond Zwollerkerspel als bestuurlijke eenheid ook voor 1795 en hoe was dat bestuur samengesteld? Wie was uiteindelijk de bezitter van dit gebied? Ik weet dat Overijssel als Oversticht behoorde tot het bezit van de bisschop van Utrecht. Sedert 1528 behoorde het tot de gebieden waar keizer Karel V heerschappij voerde. Nu heeft de keizer voor Holland en Zeeland, ik meen van in 1531, een wet uitgevaardigd dat alle transacties van onroerende goederen, zowel landerijen als huizen, moesten plaatsvinden voor het plaatselijke gerecht, in dit geval de schepenbank. Gold die wet ook voor Overijssel? Natuurlijk zullen de transportregisters niet vanaf die tijd bewaard zijn. In de Hoeksche waard is één dorp, waar ze met kleine hiaten nog aanwezig zijn sedert 1535.
Met vriendelijke groeten
Adriaan P.Bijl

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Adriaan.

Hartelijk dank voor de uitleg van het begrip memorielanden. Ik heb wel eens over deze zaken gelezen. Ik weet niet meer, hoe men het in Overijssel noemt. Renten? Soms moest er voor een som geld jaarlijks brood worden uitgedeeld aan de armen, of schoenen.
Een geestelijke gaf eens aan, dat kloosterlingen door deze verplichtingen te weinig tijd overhielden voor hun eigenlijke taak: bidden.

Die uitkoopakten noemen we in Overijssel momberstellingen en erfuitingen. Bij de mombers zie je meestal een familielid van de vaderskant, een oom of aangehuwde oom van de (half)wezen of een grootvader of neef. Een manspersoon, uiteraard. En van de kant van de moeder dito.
Judith Dijsselhof uit Schelle weet het (ongeveer 1760 ?) voor elkaar te krijgen, dat ze 2 familieleden van haar eigen kant als mombers krijgt. Ze beweert, dat er van de kant van haar overleden man geen geschikte mombers te vinden zijn. Zij vraagt voor deze uitzondering toestemming en krijgt die. Het worden haar broer en een neef. Beiden hebben dezelfde naam. Rutger Dijsselhof, meen ik.

Voor Hermiena heb ik een paar ouders op het oog, die het mogelijk geweest zijn, o.a. doordat Jacob Jans te Dieze voogd werd, na het overlijden van Hermiena Jans. De voorkeur ging meest uit naar een eigen broer, van de overledene of van de weduwe of weduwnaar. En in de tweede plaats naar een zwager, meestal aangehuwde oom genoemd. Als ouders voor Hermiena zit ik te denken aan Jan Arents en Hermina Jacobs te Dieze. Hermina Jacobs kwam uit Berkum voor haar huwelijk.

Kinderen van Jan Arents en Hermina Jacobs:

Hermiena, gedoopt 30-1-1711 (703 blz. 44) Verder Jacob, Marrigje(!), Harmpje, Arent, Jacob, Egbert, Aleyda, Egbert en Gerrigje.

Deze Margje Jans trouwt met Jacob Egberts.Niet met Albert Jans dus.

Ik heb je vraag, of Hermiena Jans (x Peter Jans, 1e vrouw) en Margje Jans ( x Albert Jans, later te Spoolde) zussen kunnen zijn, nu alleen maar negatief beantwoord vanuit het gezin van Hermiena. Niet vanuit Marrigje Jans dus.

Deze gegevens zijn uit onderzoek, dat ik samen met mevr. G. Bongers-Brouwer te Hoogkerk deed.

Van de kleine Jan Peters wordt dus zijn oom Jacob Jans een momber. Dit kan kloppen met het feit, dat bovenstaande Jacob Jans een zus Hermiena had.

Een andere aanwijzing, dat Jan Arents en Hermina Jacobs de ouders van Hermiena Jans waren:

Geesje Arents, zus van Jan Arents, was getrouwd met Willem van Arriën op de Bothof, een streekje te Dieze. Het echtpaar blijft kinderloos. Geesje sterft 1747 en Willem in 1754.

De familie van Geesje erft de halve boerderij op de Bothof. Hermiena Jans, de vrouw van Peter Jans, erft niets, want zij is dan zelf al ongeveer 5 jaar overleden. Haar zoontje Jan Peters erft ook niet, hij is vermoedelijk ook al gestorven. En de 12 halfbroers en halfzussen van Jan Peters, de kinderen uit het huwelijk van Peter Jans met Hermina Herms erven ook niets. Dus Janna Peters ook niet.
Erfgenamen zijn de tantes van Hermiena Jans: Trijntje, Aaltje en Lubbigje Jacobs en haar moeder Hermina Jacobs, die weduwe is geworden. Ook de broers en zussen van Hermiena Jans, voor zover nog in leven, erven: Arent, Egbert, Jacob, Aleyda, Gerrigje en Marrigje.

Waarom de dames Jacobs erfgenamen waren, weet ik op dit moment even niet.

Voor de volgende keer bewaren we de 11 broers en zussen van Janna Peters, dus de kinderen van Peter Jans en Hermina Herms. In 1800 leefden er nog 4 van deze 12 kinderen, waaronder Janna zelf.

Hartelijk groetend, Janny

[ 12. Augustus 2006, 00:40: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]

afbeelding van Adriaan P. Bijl

Dag Janny,
Bedankt voor de doopdatum van Aaltje Jans van Keulen.
Memorielanden zijn landen die door een persoon belast werden om jaarlijks op zijn sterfdag zielsmissen te lezen en vaak brood uit te delen aan de armen. Hij die dit land erfde moest deze verplichting blijven nakomen. Tot in verre geslachten konden zij die zich als erfgenaam beschouwden van dit land zich laten inschrijven. Zo ontstond een parenteel. Door een werkgroep is de parenteel van Doen Beijensz die heel lang was bijgehouden, uitgewerkt tot 8 generaties. Doen Beijensz. heeft zijn beschikking gemaakt op 5 jan. 1466.
Bedankt ook voor de uitkoopacte van het kind van Peter Jans uit diens eerste huwelijk met Hermina Jans. In de uitkoopacten die ik onder ogen kreeg zijn de voogden altijd van de familie van de overledene. Is het uitgesloten dat Marigje Jans de vrouw van Albert Jans, een zuster was van Hermina Jans?
Met belanhgstelling zie ik de kinderlijst uit het tweede huwelijk van Peter Jans met Hermina Herms tegemoet.
Met vriendelijke groeten
Adriaan P. Bijl

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo allemaal.

Iedereen bedankt voor de reakties! Henriëtte, ik was bezig met het invullen van een kwartierstaat/ schema voor jou, waar ook voorouders van mij in staan. Maar het is nog steeds niet af. Het komt nog wel een keer.

1.Werven ligt in Gelderland.
In de kerk van Veessen wordt 24-12-1671 ene Jan gedoopt, zoon van Albert Berents. Op 21-3-1673 Aeltien, dochter van Albert Berents. Zij trouwt 9-6-1699 met Egbert Ruthgers van Marle.( 893 blz. 171)
Dan was er nog zus Swaentje. Zij wordt begraven op 16 dec. 1693 als "dogter van Aalbert Berents en syn huysvou Seyntjen" (geen patroniem). Bron: Vorchten overlijden 1660-1711. Gelders archief R.B.S. nr.893 blz.

Werven valt denk ik onder Veessen, maar hoe dat met Vorchten zit, weet ik niet.

Ik lees op dit Forum ook vragen over mensen uit Groningen en Friesland. Hoe het officieel zit met vragen en de herkomst van personen, weet ik niet.

Was er niet iets met de buurtschap Marle, die bij Wijhe hoorde??

2. Jammer, dat er geen foto's zijn. Ik had het ook niet verwacht, maar je weet maar nooit.

3. 13 x kwartierherhaling! Wat zijn memorielanden?

4. Aaltje van Keulen werd 5-10-1755 te Zwolle gedoopt.

Nog wat achtergrondinformatie over Hermina Herms en Janna Peters:

Het eerste huwelijk van Peter Jans te Dieze was met Hermina Jans. Otr. 2-3-1748. Ze trouwen 18-3-1748. ( otr. R.B.S.O.732/66)

5 september 1749. RA001-00154 blz.203
Momberen over 't nagelaten kint van wijlen Hermina Jans:
Albert Jans te Spoolde en Jacob Jans in Diese.

Erschenen Peter Jans wonende in Diese en heeft in presentie van bovengem.= momberen erfuiting doende voor moeders goedt bewesen aen sijn soontje, genaemt Jan ("Jan Peters") out nog geen jaer van ged.= sijne vrou nagehouden in gelde

- een honderd vijfentwintig guldens alsmede
- sestig guldens so voor de moeders klederen gekogt sijn dus te samen in gelde de somma van een honderd vijf en tagtig guldens,
- voorts een notebomen kast,
- een silvere beugeltas,
- twe goude ringen,
- een silveren haarpen,
- twe silvere schoe-gespjes,
- elf grote vrouwehemden,
- twe tafellakens en
- vier servietten,
dit alles uit te reiken als het selve twintig jaren out sal sijn; belovende intusschen dien in kost en klederen te sullen onderhouden, en na staetsgelegenheid op te voeden, Actum Coram. Schepen Eekhout.

Albert Jans trouwde 1743 met Margje Jans, een zus van Peter Jans. Albert Jans was dus een zwager van Peter Jans.

Over de kinderen uit het tweede huwelijk later meer.

Vriendelijk groetend, Janny

[ 11. Augustus 2006, 21:23: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]

afbeelding van Adriaan P. Bijl

Dag Janny,
Nou, nou, ik heb met mijn onbevangen vraag op 5 aug. j.l., met zeker geen hooggespannen verwachtingen, nogal wat losgemaakt. Voorlopig even een paar reacties:
1 Het oude bericht over Aalbert Berends en Seyne Jans heb ik teruggevonden en er mijn winst mee gedaan. Toch speelt onbekendheid met de regio me toch wel wat parten. Ligt Werven ten westen van de IJssel? Behoort dat kerkelijk dan onder Veessen? Hier wordt dan toch een proviciegrens overschreden. Mogen er vragen gesteld worden bij het forum die over dorpen net aan de overzijde van de IJssel liggen? Is er grondgebied ten westen van de IJssel dat toch bij het ten oosten daarvan gelegen Wijhe behoort?
2 Foto's van de familie Aalberts zijn er niet in de familie van mijn schoondochter.
3 De kwartierstaat van dr. Hendrik Maazen vond ik bij toeval door in de zoekmachine Van Keulen en Schelle in te tikken. Tot mijn verrassing komt daar de hoofdonderwijzer Wepster uit Hendrik-Ido-Ambacht in voor, een autoriteit in zijn dagen. Mijn schoonmoeder heeft bij hem op school gezeten. Bovendien een groot aantal kwartieren uit mijn eigen regio. O.a. Doen Beyensz uit Poortugaal ca 1400, op wie ik 13x uitkom. Bij de uitwerking van diens parenteel, gebaseerd op belanghebbenden bij memorielanden, heb ik destijds mijn medewerking verleend.
4 Tenslotte, ik heb intussen belangrijke gegevens over de familie Van Keulen verkregen, maar ik mis nog de doopdatum van Aaltje Jans van Keulen die met Hermen Aalbers is gehuwd.
Voorlopig maar weer tot dusver.
Vriendelijke groeten
Adriaan P.Bijl

afbeelding van abbink

Hallo Allemaal,
Ook wij volgen met interesse jullie onderzoek.
Peter Jans en Hermine Herms zijn ook onze voorouders d.m.v.Berendje of Berendina Peters als dochter van Peter Jans en Hermine Herms.
In onze gegevens hebben we nog gevonden :Peter Jans,weduwnaar te Diese,gaat o6-09-1749 in ondertrouw met Hermine Herms.Huwelijk 22-09-1749 te Zwolle.RBSO 732/142.
Missschien heeft iemand hier ter aanvulling iets aan.
Groeten,
Henriëtte Abbink.

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Adriaan.

Het gezin van Lubbert Rents heb ik precies net zo, maar ik heb geen ouders voor Lubbert en zijn vrouw.

Lambert Lubberts te Dieze, weduwnaar, hertrouwt en wel met Annigje Jans, J.D. te Dieze. Op 2-5-1677.
Geen kinderen.

Het 2e huwelijk van Annigje, jouw nr. 1661, is met Gerrit Jansen Bosch uit Haerst. Dat is de vader van Hermen Gerrits. Daarom is Gerrit nr. 1660.

De 3e echtgenoot van Annigje is Lambert Jansen.

Vanavond heb ik in mijn gegevens gezocht naar een kwartierstaat van Dr Hendrik Maazen of Maasen? Hij heeft daar meen ik ook Van Keulens in staan. De kwartierstaat stond op Internet, maar ik weet niet meer precies, hoe ik dat kon openen.

Het valt me altijd op, als iemand de in 1733 te Schelle overleden Jacob Gerrits, (uit Haerst, voor zijn huwelijk?) , noemt, dat men dan geen ouders voor hem kan vinden. Met een groep mensen, die de familie Van Keulen al zo'n 12 jaar uitzoekt, hebben wij die ouders ook nog niet gevonden.
De 2e man van Fennigje Willems Bos, waar Jacob Gerrits eerst mee getrouwd was, heette Herm Herms.
Later kreeg hij de naam Van Keulen erbij.

Omdat we deze familie met een groep hebben uitgezocht en omdat er nog plannen voor publicatie zijn, kan ik deze gegevens niet allemaal op Internet gaan zetten. Daar is vast wel begrip voor.
Hartelijke groet, Janny

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Hans.

Het schijnt, dat er ook nog een boerderij "Het vagevuur" was. Die was afgebrand, stond er in een boek. Die informatie kreeg de schrijver van Toos uut 'n hemel. Ik weet niet meer precies in welk boek ik dat las. Wandelingen rond Zwolle door Elberts? Ongeveer 1910.
Maar nu serieus, hoewel ik voorgaande niet uit de duim zoog: is "Het Hoekje" een boerderij of een gewoon huis? Ik zit namelijk altijd nog wat met dat weversverhaal en die aanvraag van klein
burgerschap. En zag "Het Hoekje" er erg oud uit?
Of meer als een huis van 100 jaar of jonger?
Hartelijke groeten, Janny.

Pagina's