Stemcohieren 1698 en 1728 op de Tresoar-site

DoorAnoniem (niet gecontroleerd)op16/01/2008 - 15:41

Hallo allemaal,

Omdat er nogal wat voorouders tussen Overijssel en Friesland heen en weer trokken, van de site:


Quote:
Vanaf vandaag zijn de stemkohieren uit 1698 en 1728 beschikbaar op de website van Tresoar. Met het beschikbaar komen van deze database is er weer een nieuwe belangrijke bron digitaal beschikbaar gekomen voor de onderzoeker van familie- en streekgeschiedenis in Friesland. De stemkohieren waren bedoeld om eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meestal boerderijen, te registreren.

Friesland telde in totaal ruim 10.000 stemgerechtigde goederen. Sinds de zestiende eeuw werden daarvan door de grietenijbesturen lijsten bijgehouden, maar deze methode voldeed blijkbaar niet. De Staten van Friesland besloten in 1640 dat er een centrale registratie over de hele provincie moest komen. In de stemkohieren die zodoende werden samengesteld vindt u de eigenaren en huurders van alle stemgerechtigde goederen. In latere jaren werden de kohieren in enkele grietenijen vernieuwd, in 1698 volgde een algehele herziening. Daarna werd het stemkohier elke tien jaar geactualiseerd, voor het laatst in 1788.

In deze database kunt u gegevens opzoeken uit de gedrukte stemkohieren, om te beginnen van 1698 en 1728. Het kohier van 1640 volgt later.
Zoals de gebruiker van Tresoar gewend is bij databases met gegevens van vóór 1811, worden de persoonsnamen ook nu vergeleken met de namenthesaurus. Bij dit proces worden zonodig standaardnamen aan de gevonden varianten toegevoegd. Voor het eerst zijn nu ook de familienamen voorzien van standaardnamen, bijvoorbeeld: "Haringsma toe Sloten (HARINXMA TOE SLOOTEN)".

Bij de stemkohieren is een uitgebreide toelichting opgenomen van de hand van Pieter Nieuwland, waarin hij aangeeft wie er mochten stemmen en hoe het kopen van stemgerechtigde goederen gebruikt werd om macht te krijgen en te behouden.

De stemkohieren zijn te vinden in de rubriek 'Mensen en goederen'.

mvg, margreet