Nieuwe bron bij Tresoar: Burgerboeken

DoorAnoniem (niet gecontroleerd)op31/01/2008 - 13:28

Hallo allemaal,

Van www.tresoar.nl:

Op de website van Tresoar is deze week een nieuwe bron geplaatst: een database die toegang geeft tot de Burgerboeken van tien Friese steden. Burgerboeken, die in andere provincies meestal poorterboeken heten, vormen een uitzondering op de regel dat de lokale overheid niets deed aan bevolkingsregistratie. Ze komen alleen voor in de steden.
Aan de mannelijke inwoners van een middeleeuwse stad kon het zogenaamde burgerschap of poorterschap worden toegekend. Dat was van belang voor iedereen die in de stad een ambacht uitoefende, in de handel zat of er bezittingen had. Om als zelfstandige een beroep uit te oefenen moest men eigenlijk altijd lid van een gilde zijn en daarvoor was weer het burgerschap vereist. Voor de vervulling van een functie in het stadsbestuur moest men wel een aantal jaren burger zijn.

Burgerrecht werd verworven door geboorte of door 'aankoop'. Burgers hadden ver­schillende voorrechten, zoals vrijstelling van bepaalde tolgelden. Nadat de kosten (enkele guldens) waren voldaan en de desbetreffende eed (bij doopsgezinden: belofte) was afgelegd werd de nieuwbakken burger ingeschreven in het burgerboek. Meestal werden, naast de datum van inschrijving en zijn naam, tevens beroep en geboorteplaats genoteerd, soms (ook) de vorige woonplaats of andere gegevens, zoals zonen die tegelijk het burgerrecht verwierven. Door langdurig verblijf elders kon het recht ook weer verloren gaan (worden 'verwoond').

Zoals u begrijpt had lang niet iedereen belang bij het burgerschap en is deze bron alleen interessant voor onderzoek van de genoemde bevolkingsgroepen.
U vindt de Burgerboeken op de pagina Voorouders, bronnen voor stamboomonderzoek.
_________________
Andrys Stienstra
webmaster Tresoar

------------------------------------
Morgen ook in de direct naar.

Het betreft de volgende steden en periodes:
Bolsward 1579-1582 en 1609-1799
Dokkum 1547-1798
Franeker 1539-1807
Harlingen 1683-1806
Hindeloopen 1642-1754
IJlst 1634-1771
Sloten 1562-1783
Sneek 1612-1803
Stavoren 1661-1806
Workum 1637-1811

Het Burgerboek van Leeuwarden is op de site van het HCL in te zien.

groet margreet